Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommelsdijk.

480

Op het kerkhof ziet men verder de namen: de Graaff,.van den Broek, van Oosten, Bochove, Groenendijk en de Gast.

Over een tombe, welke vóór den brand van 1799 nog in de kerk was, zie men: Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers blz. 233.

Men vindt deze tombe ook afgebeeld in de collectie van Mr. W. van der Lely op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.

Op een verheven tombe bevond zich een groot kussen met kleed er over heen, waarvoor biddende op de knieën lagen Frangois van Aerssen f 27 Dec. 1641 en zijne echtgenoote Petronella Borre f 12 Jan. 1653.

Op het monoment zag men verder de wapens Van Aerssen van Sommelsdijk en Borre en het volgende opschrift:

Francois van Aerssen, ridder van de ordre van St. Michiel heer van Sommelsdijk, Plate, Bommel ende Spijk in zijn leeve dëerste ordinaris ambassade in Vrankrijk wegens de Vereenigde Nederlande, noch twee extraordinarice aldaer noch vijf in Engelandt noch eene aan de Republicque van Venetiën in hoochste eere ende voordeel van dezen staat uytgevoert hebbende naderhant in de Raad van State lastelijck ter vergaderinge van de State Generael uyt de Ridderschap van Hollandt gedeputeert is onder de sijnen uyt deze tijdlicheyt gescheyden eeven soo stichtelijk als hij die eerlijk ende dienstech den vaderland hadde toegebragt

In 's Gravenhage den XXVII Decemb. CDIDCXLI.

Voorts waren vroeger in de kerk verscheidene wapens, betrekking hebbende op de familie Van Aerssen en o.a. een wapenbord, hetwelk men ook bij Van der Lely afgebeeld ziet.

Een standaard verbeeldende een wjtte hermelijn op een groen landje rondom in een moeras met daaromheen het devies: Liever te sterven dan mij te besmetten Liefde getrouwheyt godvrugt geregtigheyd.

(Het wapen Van Aerssen en de wapens der 5 heerlijkheden.)

De HoogEdele welgeboore Heere mijnheer Francois Baron van Aerssen heere van Sommelsdijk, St. Adolfsland dat men noemt Oeltgensplaat en den Bommel, vrijheer van Spijck voor een derde eigenaer in de geoctroyeerde societeyt van Suriname rivieren en districten van dien mitsgaders vice admirael van Holland ende

Sluiten