Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terheide.

493

Op den torenklok leest men:

AnnoDomini 1721 mefecitJan Albert de Grave Amstelodami. Wanneer mijn luybare stem Sal koomen tot U oore Soo brengt U vriend in 't graf Of komt Gods stemmen hoore.

Op het uurwerk, dat afkomstig moet wezen uit Scheveningen leest men:

1604. Jan Toms Veem en het half uur is gemaect Nieuwenhuysen

Naast den preekstoel hangt een bord, waarop bovenaan onder een gouden kroon een wapen:

op goud een groene boom op grasgrond ; uit den boom vliegt een zwart en witgevlekte vogel; om den stam kronkelt een groene slang. Grafschriften

voor den Zeer Eerwaarden Heer Martinus Zijnen, hooggeacht, en teder geliefd leeraar, in de gemeente van Jezus Christus op ter Heyde overleden den Xde van Sprokkelmaand MDCCLXXXI.

Een regt trouwhartig vrind, in voor- en tegenspoed,

Rondborstig van bestaan, godvruchtig van gemoed;

Een waardig leeraar, door wiens overtuigend preeken ■ Het diamante hart zo vaak in stuk kon breeken,

Daar veelen door zijn dienst bekeerd ten spijt der hel,

Gehegt zijn aan de kroon van vorst Emanuel.

Een man, zo ijverig in de leer, als braaf van wandel,

Een Christen, niet in schijn, maar in zijn doen en handel;

Een onderwijzer, en een leidsman van de jeugd,

Der armen toeverlaat, der vroomen lust en vreugd.

Een trouwen herder, die op 't nederig ter Heyde

Sint twee en twintig jaar zijns meesters schaapjes weidde.

Met zulk een tedere zorg, zo veel lieftalligheên!

Den braaven Z ij n e n! Ach ! Rust onder deesen steen.

A. C. S.

Een trouwe godsgesant, heraut van 't vree-verbond Den leeraar van Ter-Hey den spreker van Gods mond, Een onverzaagde held, een pijlaar van de kerck, Mijn vriend, mijn waarden oom, rust onder desen serk.

C. C.

Sluiten