Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het huidige heengaan van zijn echtgenoote, moeten mij even een paar woorden van 't hart. Ik heb den heer Van Eysden korten tyd van zeer nabij kunnen gadeslaan — maar reeds in dien korten tijd heb ik kunnen begrijpen, wat een gewéldig moeilijke positie mj al die jaren van zijn directeurschap heeft ingenomen. Ik wijs alleen maar op de omstandigheid, dat er zoo dikwijls tusschen de individuen moest worden dóór-gezeild, want de elementen zijn o zoo gauw ontketend in onze lieve toneelkunstenaars. Maar ook financiëele zorgen bleven hem niet uit den weg. Vooral het oorlogsjaar 1914 gaf een knauw. Velen, die anders getrouwe couponhouders of abonné's waren — organisaties, waaruit de directie contanten putte, om de eerste maanden dóór te komen — dachten aan geen tooneel. Ze hadden nu wel iets anders aan het hoofd! Wie wist, wat er gebeuren ging? Of men meegesleurd zou worden in de oorlogsramp?

En Van Eysden was radeloos. Hij riep 't gezelschap bijeen, legde het den toestand bloot Aan de contractueele gages kon niet worden voldaan. Hij garandeerde een klein percentage,

41

41

Sluiten