Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe ver men er ook vandaan is," verklaart Liszt later. Italië zal op den achtergrond van Liszt's beeld als religieus kunstenaar zijn landschappen plaatsen. Italië ook zal hem het middelpunt van zijn laatste verlangens brengen: Rome, tevens de Calva* riënberg van zijn laatste menschehjke hoop.

In het vaderland van zijn naamheilige Francesco van Paola komen de kiemen tot groei, die door de romantiek zijner eerste Parijsche jaren, door lectuur en philosophie, zijn gelegd en ver* sterkten in hem het ideaal van een eenheid in alle kunsten, vooral van muziek en beeldende kunst Reeds doemen hier visioenen voor hem op, als later in de stoutmoedige concepties van zijn symphonische gedachten Tasso, Hamlet, Prome* theus, Orpheus vorm zullen aannemen. „Voor mijn oogen verscheen de kunst in al haar heerlijkheid en onthulde zich voor mij in haar gansche universaliteit, in haar gansche eenheid. Iedere dag bevestigde in mij door voelen en denken het bewust* zijn van de verwantschap van alle werken van den scheppen* den geest. Raphaël en Michel Angelo brachten mij tot inzichten over Mozart en Beethoven".

Titiaan en Rossini vergelijkt Liszt met twee sterren van ge* lijke straling, Dante vindt hij terug in Orgagna en Michel An* gelo. Het Colosseum herinnert hem aan Beethoven's Eroica.

Hij ontmoet in Rome den schilder Ingres, die daar aan het hoofd staat van de Fransche Kunstacademie, eveneens een fijn begrijper van de intieme betrekkingen der kunsten onder* ling en met hem, tevens een uitstekend violist, speelt Liszt Beethoven's vioolsonaten „met religieuse trouw en waarheid van gevoelen". Ingres heeft de beeltenis van Liszt uit dezen tijd voor ons vastgelegd in een prachtig teekeningetje, dat Cornette aardig karakteriseert als „de voorstelling van een slanken jon* gen met groote verliefde oogen, het fijn ovaal gelaat omUjsi van lange sluike haren en die weemoedig glimlacht, met \eeri tikje minachting. De tengere hals zit in een hooge das, de pand* jas en het gebloemde vest omsluiten een sierlijke leest'.

Op verlangen van Marie richt hij te Rome een groote salon in tot ontvangst van alle aesthetici, kunstenaars en politici. Te Rome componeert Liszt de stukken, die het tweede deel der „Années de pèlerinage" vormen, o.a. de drie sonetten van Pe* trarca. Te Rome ook wordt in Mei 1839 Liszt's derde kind, zijn zoon Daniël geboren. „Helaas is Franz erg melancholiek", schrijft Marie aan George Sand. ,J)e gedachte, nu vader van drie kinderen te zijn, schijnt hem te ontstemmen".

Wegens de hitte verlaat de familie Liszt Rome en begeeft zich naar Lucca, waar Marie de baden gebruikt Dan hoort Liszt uit een courant, dat voor een op te richten standbeeld voor Beet*

78

Sluiten