Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

edeld tot een openbaring van de vrijheid van den mensche* lijken geest, heeft hij in zijn muziek alles wat bij anderen in leeg geschitter en vuurwerk voor de ooren verloopt, geladen met een leven van nobele en groote aandoeningen. De cadens b.v., wel het acrobatenstuk bij uitstek, wordt bij Liszt vol waarlijke grandeur, zooals dit prachtige „quasi improvisato" in het Es*dur Concert:

Zulke muziek doet een beroep op de koningen onder de uit* voerenden, die zelfs aan de rhetoriek een overtuigende bezie* ling weten te geven, die zelf aangroeien in hun spel en er zich schitterend en zegevierend in ontvouwen, zoodat onder hun handen deze muziek meer een leven van groote aandoeningen wordt dan een vertolkte klavierschepping.

Een meesterlijke pagina hebben Lucien Bourgès en Alexandre Dénéraz in hun boek „La musique et la vie intérieure" gewijd aan een karakteristiek van Liszt's muziek:

„Een kunstenaar van zulk een grootsche allure, meer verdiept in gedachten en in menschen dan in zich zelf, kon zich niet vergenoegen met een bekrompen lyriek. Een epische stroom bezielt het muzikale complex. Terwijl het grootste aantal der muzikale genieën zich gebonden heeft aan de uitdrukking van hun intiemste individualiteit, terwijl zelfs in het drama de meesten zich er niet van hebben kunnen onthouden om hun eigen lyriek aan hun persoonlijkheden mee te geven, heeft Liszt een verbeeldingskracht gehad, ruim genoeg, om persoonlijkt heden muzikaal neer te zetten en te laten leven, om handelingen en gebeurtenissen uit te beelden.

Liszt heeft de groote en eenigszins koude allure van hen, die van iets anders dan zich zeiven zingen. Bekorend, stoutmoedig en uitzonderlijk, in plaats van zich te laten verleiden tot de directe uitdrukking zijner gevoelens, zooals Schubert of Schut mann, ook niet met den aanleg ze samen te voegen in reus* achtige synthesen zooals Beethoven, ontdoet Liszt zijn ge* voelens van hun spontaneïteit en gebruikt ze voor zijn wil zich menigvoudig te verwerkelijken.

De geest richt op, beveelt en ordent; een universeele geest, uiterst verfijnd, onderricht in de schoonste dingen en van een

117

Sluiten