Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

hem zal verdeeling der gemeene gronden de hoeveelheid landbouwvoortbrengselen vermeerderen en de prijzen verminderen eri tegelijkertijd werk verschaffen aan de werkloozen. In hun tegenwoordigen toestand zijn ze zelfs niet nuttig voor de armen en ze veroorzaken allerlei moeilijkheden aan beheerders en beheerden. Hij wil de kerspelen vrijlaten om ze te verdeelen; het recht van triage gelde algemeen. Hij wenscht gelijkheid van rechten bij de verdeeling en de voorwaarde, dat de deelen onvervreemdbaar zijn.

Robinet *) wil verdeeling, zoodat na den dood de deelen weer aan de gemeente terugkomen. L'abbé Tessier 2) vindt de beste verdeeling die per familie. Men doet dan geen onrecht aan den arme, men bereikt groote gelijkheid in de verdeeling en men begunstigt het huwelijk.

De Société d'agriculture de Paris wil in 1789 de verdeeling als een maatregel, geschikt om den landbouw in Frankrijk tot ontwikkeling te brengen.

In de eerste helft der 18de eeuw zien we nog besluiten van den Conseil d'Etat, die zich verzetten tegen ontginning; in de tweede helft dier eeuw worden er verschillende juist tegenovergestelde besluiten genomen o.a. door vrijstelling van belasting. Voor bepaalde streken worden verdeelingen toegestaan, die beschouwd worden als proefnemingen. Zoo werd de verdeeling reeds onder het koningschap ingeluid.

Een algemeene wet kwam intusschen nog niet tot stand. Er waren vele moeilijkheden omtrent den rechtstoestand en het verschil van opvattingen bij heeren en boeren was mede een hinderpaal. Kleine boeren, daglooners enz. verlangden verdeeling der communaux, die hun den eigendom van een stuk grond kon geven. De grootere boeren waren voor gemeenschappelijken eigendom, die door het weiderecht de veeteelt bevoordeelde. Zoo de laatsten met verdeeling instemmen, dan zijn ze toch tegen gelijke deelen. Samenvattend kan men echter wel zeggen dat in 1789 de openbare meening is voor verdeeling der communaux, wier uitgestrektheid door Turgot op 5—8 millioen morgen (= Va a 7s H.A.) geschat werd.

1) Dictionnaire universelle des sciences morales, économiques, politiques et diplomatiques. Londres (Neufchatel) 1777-1783. t. XIII. bldz. 297 e.v.

2) „Encyclopedie methodiqne". Paris. 1793. t. III. bldz. 380.

Sluiten