Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

3, 5 of 7, de gemeynte bestuurde. Zoo vermeldt Dijksterhuis, dat in Tilburg zeven gemeentemeesters waren, wier taak echter later door Schout en Schepenen werd overgenomen. Ook Deurne heeft zijn gemeentemeesters gehad *)•

Het bestuur had de zorg voor 't onderhoud der wegen en waterlossingen en de regeling van het gebruik, neergelegd in de keuren. Deze leggen gewoonlijk beperking op in het gebruik om de gronden niet te zeer uit te putten. Zij stelden ook de boeten vast op overtredingen en inden een vergoeding van de gebruikers ter bestrijding der onkosten en tot het betalen van den cijns aan den heer.

Het toezicht werd uitgeoefend door-de z.g. schutten, die vooral tot taak hadden de bewoners van niet gerechtigde dorpen te weren. Herhaaldelijk ontstonden conflicten tusschen aangrenzende dorpen en talrijke procedures over de vraag, hoever de gebruiksrechten van bepaalde dorpen zich uitstrekten waren er het gevolg van. Nog tot in onze dagen duren sommige dier geschillen voort.

Twisten tusschen de dorpen.

Zoo lezen we in de „Aanteekeningen over het dorp Stramproy", dat de uitgestrekte heide- en moerasgronden, welke Stramproy van het Graafschap Loon scheidden, vroeger door de aangrenzende plaatsen gemeenschappelijk gebruikt werden. Dat was de oorzaak van vele twisten en baldadigheden tusschen de dorpelingen van Bocholt, Beek, Bree en Tongerlo van den eenen en die van Stramproy, Neeritter en Kessenich van den anderen kant. De Kronijk van Jan van Stavelot vermeldt zelfs dat in 1441 zoo eenige personen gedood werden, waarop die van Loon met 16000 man in het land van Thorn vielen. „De huizen werden overweldigd, het vee gedood, de inwoners gevangen genomen en op brandschatting gesteld; 16 wagens met buit beladen werden weggevoerd", zoo luidt het. In 1442 werd daarop een nieuwe grensbepaling gemaakt. Het „heyen en weyen" bleef over de geheele oppervlakte gemeenschappelijk. Dat nam eerst in 1836 een einde. In een bijeenkomst van afgevaardigden van beide zijden, werd bepaald, dat voortaan de „Kwispel" 2), zoowel als de „drie Eigene" 2) zich zouden bepalen tot het in gebruik

1) Mededeelinsr van den Heer H. N. Ouwerling te Deurne.

2) Kwispel = de dorpen Bocholt, Bree, Beek en Tongerlo. Drie Eigene = de dorpen Stramproy, Neeritter en Kessenich.

4

Sluiten