Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

nemen van hun eigen grondgebied. Het „questieuze broek" bleef buiten dit verdrag. Het is eén stuk gronds 111 H.A. groot, waarvan sinds onheuglijke tijden Kwispel en Drie Eigene elkander den eigendom betwistten. In 1865 verkocht de Kwispel zijn veenen heidegronden en daarbij het questieuze broek. Stramproy protesteerde, maar voor het gerecht te Tongeren werd het broek in 1883 aan de Kwispel toegewezen.

Ook het Echterbosch was steeds een twistappel tusschen de aangrenzende dorpen. In 1535 werd een strijd bijgelegd over eenige grensscheidingen tusschen Qelre en Qulik en over het gebruik van het Echterbosch 1).

Bachiene verhaalt: „Er is bij Echt een gemeente weide, grenzende aan Qulikerland. De grensscheiding tusschen dit tweeërlei grondgebied schijnt niet genoegzaam duidelijk aangewezen. Immers was deswege in 1761 verwijdering gerezen tusschen sommige Quliksche boeren en die van het Statengebied, weshalve den 20 Juli deszelven jaars een sterk commando van 24 manschappen kavallerie en 60 infanterie uit Maastricht door den gouverneur Aylva derwaarts gezonden werd, hetwelk een tijdlang daar ingekwartierd bleef" 2).

Ook in 1620 was te Roermond nog uitspraak gedaan tusschen Echt en Posterholt over het recht van weidegang enz. 8).

Over het westelijk gedeelte was er steeds oneenigheid met Ohé en Laak. Bij acte van dading werd d.d. 16 December 1825 tusschen de gemeenten Echt en Ohé en Laak het volgende overeengekomen :

art. 1. Het Heezelaarsbroek (169 H.A.) zal in vollen eigendom toebehooren aan de gemeente Ohé en Laak;

art. 3. Aan het hoornvee van de gehuchten Pey en Slek (gemeente Echt) en de paarden van Lilbosch (gemeente Echt) wordt ten eeuwigen dage toegestaan het recht van weigang op het Heezelaarsbroek;

art. 5. Ieder der beide gemeenten zal over de haar toegekende gronden beschikken naar welgevallen.

In 1894 verkocht Ohé en Laak er een gedeelte van aan een zekeren Indemans, die ging ontginnen, doch daarin werd gestoord, waaruit procedures volgden. Nu ontzegt op 11 November

1) Limburgsche Wijsdommen. bldz. 86L

2) Bachiene W. A. F. Beschrijving der Vereenigde Nederlanden, t. V. p. 1189. Utrecht 1773.

3) Publicatións IV. 1867. bldz. 134 e.v.

Sluiten