Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

financieeie resultaten waren in de jaren 1921—'23 zeer slecht.

Waar eenigszins mogelijk trachtte men door verkoop of overdracht van het pachtrecht zooveel mogelijk van het ingestoken kapitaal te redden. In dien tijd nam vooral de oplossing der grootontginningen in bedrijven van 5—20 H.A. toe.

Ondanks de zeer ongunstige omstandigheden bleef toch sinds den oorlog het aantal ontgonnen hectaren woeste grond voortdurend stijgen. Dat was te danken aan de ontginning met Rijkssteun of voor werkverschaffing.

In 1924 begonnen zich meer normale omstandigheden af te teekenen en de particuliere ontginning leefde weer op, terwijl de rijkssteun begon te verminderen. Voor Noord-Brabant werd 1925 zelfs het recordjaar, wat betreft de totale hoeveelheid zand en heide, die ontgonnen werd. De ontginning tot bosch besloeg echter bijna de helft van het totaal.

Tabel 4 (Bijlage V), opgemaakt volgens de gegevens uit de Verslagen over den Landbouw, laat zien hoeveel bouwland, grasland en bosch er in Noord-Brabant, Limburg en Nederland ontgonnen is in de jaren 1900—1925.

Het gebruik der gemeentegronden.

In het gebruik der gemeentegronden kwam een algeheele verandering. Hand in hand met het verdwijnen der potstallen ging het heide-plaggen geleidelijk achteruit, zoodat het kort vóór en gedurende den oorlog zoo goed als verdwenen was. Nadien zag men er de kleine boertjes echter weer meer toe overgaan. De gelegenheid is door de ontginningen op vele plaatsen zeer ingekrompen.

Ook de heideschapen zijn zoo goed als'geheel van de Brabantsche en Limburgsche heide verdwenen. De invoering der kunstmeststoffen, de geringe rentabiliteit tengevolge der Australische schapenteelt en de ontginning der heide deden dat proces zich snel voltrekken. Van een gemiddeld cijfer van 54.498 heideschapen in Noord-Brabant en Limburg samen gedurende de jaren 1891—'95, liep het terug op 16.058 in 1921. Het verloop kan nader blijken uit de volgende tabel:

Aantal heideschapen Totaal aantal schapen 1891-951 1910 | 1921 1861-7011891-951 1910 1921

N.Brabant. . . 35.201 18.9431 11.510 1 53.000 44.000 38.496 27.999 Limburg ... 19.297 6.916 4.548 1 65.000 38.000 18.859 16.398 Nederland . . . | 216.979 | 113.933 | 64.861 | 942.000 | 718.000 | 889.036 668.211

7

Sluiten