Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

„gemeente bij het behoud van gronden, die met voordeel door „haar te ontginnen zijn, gemoeid achten, nu voor die ontginning "deskundige en financieele hulp van Staatswege op aannemelijke „voorwaarden wordt aangeboden.

„Ook verkoop van kleinere stukken, waardoor het gemeentelijk grondgebied wordt afgebrokkeld en die meermalen de strekking heeft zich te regelen naar den drang van aangrenzende „eigenaren of bewoners tot uitbreiding of verkrijging van grond„bezit, zal bij ons tegenstand ontmoeten, gegrond op het gemeentebelang, zooals dit kan bevorderd worden door de aangeboden medewerking van het Rijk, dat ook voorlichting en „zoo noodig technische hulp aanbiedt voor aanleg van gras„en bouwland.

„Wij meenen, dat niet in ieder geval de ontginning tot bouwland door de gemeente tegenover verkoop, die vaak betere „ontginning door particulieren belooft, op den voorgrond be„hoeft te staan.

„Het belang der gemeente en het particulier belang harer „ingezetenen zal echter naar onze meening meer en beter hand „aan hand kunnen gaan, wanneer grasland in huur beschikbaar „wordt door ontginning van woeste gemeentegronden volgens „een overwogen ontginningsplan, dan wanneer gronden worden „verkoopbaar gesteld daar, waar het aangrenzende particuliere „landbouwbedrijf hierdoor gebaat gaat worden.

„In het eerste geval geeft de gemeente een krachtigen stoot „aan de ontwikkeling van landbouw en veeteelt met bevordering van het particulier belang in ruimer kring."

Wel werd in dat schrijven m. i. de gemeentelijke ontginning wat sterk aangeprezen; we zullen in het volgende hoofdstuk daarop terugkomen.

In eene groote provincie als Noord-Brabant met haar uitgestrekte gemeentegronden is het voor Gedeputeerde Staten niet mogelijk een overzicht te hebben over de ligging en uitgestrektheid der gemeentelijke bezittingen en over de kwaliteit der gronden. Daarom was het zeer juist gezien het Staatsboschbeheer, dat over veel gegevens en ervaring in deze ging beschikken en steeds deskundige ambtenaren ter plaatse had, er in te betrekken. De velerlei factoren, waaruit de te volgen grondpolitiek moet worden opgebouwd, moeten zoo breed mogelijk worden bezien. Met het oog daarop ware het m. i. wenschelijk geweest eveneens het advies van de rijkslandbouwconsulenten

Sluiten