Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

Vooral veel textielarbeiders in Twente en Tilburg werden op die manier te werk gesteld, waarbij bleek, dat deze menschen, van wie velen uit den boerenstand kwamen, veel beter werk leverden dan eigenlijke stadsarbeiders.

De ervaring met stadsarbeiders op de ontginningen opgedaan heeft overigens geleerd, dat de meesten halve krachten blijven. In den aanvang presteeren ze in den regel slechts 30 a 40% van geoefenden; bij velen stijgt het later tot 50 a 70%, bij sommigen tot 100%. De eigenaar van den grond betaalde 80 a 90% der kosten volgens eene begrooting, gebaseerd op normale arbeiders. De meerdere uitgaven werden dan vergoed door het Nationale Steuncomité (57%), door de fabrikanten (33%) en door de gemeente (10%).

De gemeente Tilburg heeft in de laatste jaren met behulp der Nederlandsche Heidemaatschappij ongeveer 600 H.A. van haar eigen gronden ontgonnen, waarvan 500 H.A. als vloeiterrein voor het stedelijk afvloeiwater. Heel wat ontginningswerk werd in Deurne verricht, vooral door de werkloozen uit het gemeentelijk veenbedrijf.

In T925 werd door de Heidemaatschappij, op kosten van de aangrenzende gemeenten, begonnen met de uitvoering van een plan ter ontsluiting van het 7 a 8000 H.A. groote woeste gebied tusschen de dorpen Uden, Mill, St. Anthonis en Qemert in het noorden der Peel. Er wordt een hoofdweg, van 12 M. breedte en beplant met dubbele rijen boomen, aangelegd, in de richting ZuidNoord van de Dompt tot Zeeland. Een andere baan staat ongeveer loodrecht op de eerste. Met steun van rijk en provincie hoopt men den hoofdweg-te kunnen verharden.. Dan zou niet alleen een geschikte verbindingsweg voor doorgaand verkeer geschapen zijn, maar ook een uitgestrekt gebied woeste gronden ontsloten zijn, waarop het particulier initiatief zich gaarne zal werpen.

Op kleinere schaal wendden meerdere gemeenten hare woeste gronden aan voor werkverschaffing. De moeilijkheid, die vele gemeenten, vooral de grootere, hadden met het zoeken van een geschikt werkobject voor de werkloozen heeft er toe geleid, dat de afdeeling Noord-Brabant van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten onlangs eene commissie instelde ter bevordering van de ontginning door werkloozen. Het Rijk en de provincie stelden ieder reeds ƒ 1500.— subsidie beschikbaar, terwijl ook diverse gemeenten zullen bijdragen.

Sluiten