Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

werkloosheidssteun wordt gewerkt is overleg met de betrokken autoriteiten vanzelfsprekend.

Is werkverschaffing door middel van ontginning eenmaal overbodig geworden, dan moet directe rijkssteun een regelmatige aanwinning van cultuurgrond blijven mogelijk maken. Daartoe verdient het m.i. aanbeveling, wettelijk een cultuurfonds (in den geest van het Zuiderzeefonds) voor ontginning, ontwatering en ruilverkaveling in het leven te roepen.

Stedelijke vnilverwfjdering en ontginning.

Hoewel in de landbouwwereld voldoende bekend was, met welke prachtige resultaten in vroeger jaren in de Qroninger Veenkoloniën stadscompost werd aangewend, was toch door de invoering van den kunstmest deze wijze van ontginning meer en meer op den achtergrond geraakt.

Voor eenige jaren kreeg het stadsvuil eenige beteekenis als uitstekend geneesmiddel tegen de ontginningsziekte. Echter belette de afgelegen ligging van de meeste ontginningen, waardoor de transportkosten van zulk een volumineus product te hoog worden, een ruime toepassing. Door de vinding, dat kopersulfaat eveneens genezend werkt, is het gebruik van stadscompost voor dat doel nog sterk afgenomen.

Afgezien van de aanwending als geneesmiddel tegen de ontginningsziekte heeft de vraag of het stadsvuil economisch zou zijn aan te wenden voor ontginning de laatste jaren steeds meer belangstelling getrokken. Daartoe werkten samen de moeilijkheid, die de steeds groeiende steden ondervonden bij de vuilverwijdering en de drang naar aanwinning van cultuurgrond. Vele steden verbranden het huis- en straatvuil, wat met groote kosten gepaard gaat. De vuilverbranding kostte volgens van Maanen- % aan de gemeente Amsterdam in 1922 ƒ 4.40 per ton, of in totaal ƒ 900.000.—. Dat bracht in ons land Hilversum en later ook Arnhem er toe een proef te nemen met ontginning, wat gunstige resultaten opleverde.

De ondervinding op dit gebied, ook in het buitenland opgedaan, leert, dat bij doelmatige aanwending zelfs zeer schrale gronden in goed cultuurland kunnen worden herschapen.

Zijn de technische moeilijkheden wel te overwinnen, dit kan helaas nog niet gezegd worden van de financieele bezwaren.

1) Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij. Jrg. 1923, bldz. 343 e.v.

Sluiten