Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

terughield hun geluk op de riet-ondankbare Peelgronden te beproeven en dat waren de K.M. lange afstanden van kerk en school, in één woord de ongemakken van een eenzame verafgelegen woonplaats.

Dat deed de idéé rijpen, dat daar midden in de Peel dorpen moesten worden gesticht. Die plannen werden uitvoerbaar, toen de regeering voorschotten ging verleenen voor de stichting van boerderijen op woesten grond. Venray, Bakel en Uden maakten in samenwerking met de Heide-maatschappij plannen van wegenaanleg, ontwatering en verkaveling op en de jonge boeren meldden zich bij tientallen aan voor zoo'n „regeeringsboerderij".

Er werd niet getalmd en ieder jaar kwamen er nieuwe boerderijen bij, zelfs toen de rijkssteun ophield zat men niet bij de pakken neer. Sinds 1920 werden er zoodoende, op voor ons land eenige wijze, heele dorpen uit den grond gestampt.

IJsselsteyn, zoo genaamd naar den Minister, die het stelsel der rijksvoorschotten bracht, op een afstand van 6 a 7 K.M. van Venray gelegen aan den harden weg Venray-Deurne is nu reeds een dorp met 45 woningen en 330 inwoners. Naast 31 boerderijen vind men er 11 keuterijen, kleine bedrijfjes, waarop voorschotten werden verstrekt volgens de bepalingen der landarbeiderswet, maar voor dergelijken opzet is ook het particuliere initiatief gewekt. IJsselsteyn heeft reeds lang zijn school, waarin ook de kerkelijke diensten worden gehouden. De plannen voor den bo.uw eener kerk hebben thans echter vasten vorm aangenomen.

Bij de verkaveling heeft niet alleen een doelmatige dorpsaanleg voor oogen gestaan, maar is ook aan het landschapsschoon de volle aandacht geschonken.

De Venraysche directeur van gemeentewerken en de Heidemaatschappij hebben, onder voorlichting van een landschapsarchitect, een plan ontworpen, dat, wanneer eenmaal de wegen verhard zijn, de bebouwing zich verder heeft uitgebreid en de wegbeplantingen er schaduw zullen brengen en kleurschakeering met de roode daken, een voorbeeld zal zijn van doelmatigen en fraaien dorpsaanleg. In het centrum staat de school met onderwijzerswoning en zullen kerk en pastorie verrijzen. Enkele neringdoenden hebben er zich gevestigd. Daaromheen groepeeren zich de arbeiderswoningen en in wijdere gordels liggen in 't rond de boerderijen. Straalsgewijs gaan wegen uit van het centrum, terwijl een hoofdweg het dorp verbindt met den grooten weg Deurne-Venray.

Sluiten