Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195

toghe van Quylick en van Gelre voirss. onsen segel van onsen rechter wetentheyt ende wille voir ons en voir onse erven en naecomelingen aen desen Brieff doen hangen.

BIJLAGE II.

Request door den Heer, de regenten en ingezetenen van Deurne aan de Staten-Generaal betreffende de Peel, Ao. 1723 1).

Dat zij van die van Venray, Lande van Kessel en tegenwoordigh gehoorend onder zijne Konincklijke Majesteit van Pruissen, van tijd tot tijd in de zomertijden hebben uitgestaan en geleden gehad seer- grooten ja onverdraaghlijcken overlast en geweldenarijen omtrent het delven of uytsteecken van denselven Peelgrond en de uitgestoken turf vandaar bij nacht en ontijden te, vervoeren daardoor tijdelijks niet alleen zijn ontstaan vele disputen, maar zelfs fatale ongemakken, rescontres, en andere feytelijckheden meer.

Zij verwijzen naar resolutie van 1681 van Heeren Raden van State, waarin het recht van Deurne vastgesteld werd en die van Venray met straffen bedreigd. In 1691 kwam er een tweede Commissie om de limiten vast te stellen en de limietpalen werden toen gestoken beginnende van Springelbeek onder Bakel op Welckensloo en van daar op den Hoenderstaak, en soo op Wadevoort, en zoo verre boven Langerijser en den soogenaamden Grooten bergh reght door op den Toren van het dorp Helden en vandaar op Volckmeer en van Volckmeer op St. Willeborsput; alles ingevolge de wettige verkrijgbrieven in datis de 1 Maart 1325 ende den 20 Jan. 1465.

Toen zijn die van Venray zoover gegaan, dat ze de limietpalen clandestienelijk bij nacht en ontijden hebben uitgetrokken en dezelve alsnog onder den Tooren tot Venray voornoemt, aan ketenen als een soort van triumphe van die toght worden bewaart, waardoor de limieten weer geheel onzeker zijn geworden.

In 1716 kwam er weer een andere Commissie, die zonder de supplianten te hooren ander grenzen heeft voorgesteld bij Conventie of Accomodement, die voortaan de grenzen zullen zijn tusschen zijne Majesteit den Koning van Pruissen en tusschen haar Hoogh. Mog. ten opzichte van het Overquartier van Gelderlandt ende de Meierij van 's-Hertogenbosch.

1) Volgens afschrift in bezit van den Heer H. N. Ouwerllng te Denrne.

Sluiten