Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199

Art. 12. Het .gemeentebestuur reserveert zich:

a) het jacht- en vischrecht op de verpachte gronden;

b) het recht om over die gronden wegen en sloten aan te leggen naar goedvinden.

c) het recht om boomen te planten over of langs de wegen, alles zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.

Art. 13. Indien een pachter in staat van faillissement verklaard wordt eindigt zijn pachtovereenkomst op de tijdstippen vermeld in art. 1 volgende op den dag der failliet-verklaring.

Art. 14. Geschillen omtrent de uitlegging dezer voorwaarden worden door B. en W. beslist.

Art. 15. Pachters niet in de gemeente Bergen woonachtig kiezen ten dezen domicilie ten raadhuize der gemeente Bergen.

Art. 16. Het gemeentebestuur houdt zich het recht voor acht dagen beraad om de verpachting geheel of ten deele goed of af te keuren.

BIJLAGE IV.

Vragenlijst aan de burgemeesters der Noord-Limburgsche gemeenten gericht in 1923.

Hoeveel gronden heeft Uwe gemeente in eigendom?

H.A.

Daarvan is heide

bosch

hoogveen

dalgrond ......

broekgrond

bouw- en grasland .

Hoeveel is van de woeste gronden nog geschikt voor

H.A.

bouwland?

grasland?

bosch?

Wat houdt de ontginning tegen?

Sluiten