Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

baas Over de Lindens leiding, met dezen een gesprek had, en O. de L. hem toen mededeelde, „dat hij thuis een boek had, dat al heel lang in de familie bewaard en van ouders op kinderen overgegaan was, en dat hij nu sedert eenige jaren onder zijn berusting had. Het boek was niet alleen in een vreemde taal, maar ook met zulke vreemde letters ge» schreven, dat hij het niet lezen kon. Hij had wel alles bijelkaar gesncrd wat hij grijpen en vangen kon om hem op weg te helpen en alle moeite daartoe gedaan, maar hij kon alleen hier en daar een woord oppikken." Visser ried* Over de Linden toen aan, geleerden te raadplegen: Afgesproken werd, dat de jonge officier den volgenden Zondag het geschrift oij O. de L. aan huis zou komen zien.' Door omstandigheden — Visser had dien dag dienstplichten te vervullen, — gebeurde dit niet, en Visser ging1 -Ort daarm varen. Toen in 1874 Ottema's uitgave van bet O. L B. uitkwam, herinnerde hij zich echter alles weer. (Aanvulling' van de broch. Beweerd maar niet bewezen, door L. F Over de Linden, blz. 11 — 14).

Ook Dr. de Jong noemt het, op grond van deze en meer getuigenissen, , op blz. 299>;van zijn werk waarschijnlijk, „dat in de familie Over de Linden werkelijk ecii traditie aangaande haar oude Friese afkomst leefde, en dat die traditie gebonden was aan het bezit wan zei-ere familiestukken, van oude geschriften, in elk geval van het handschrift van Worp/'

Toch is het, ook met dit laatste handschrift, weer een zonderlinge geschiedenis. Dat het er was, weten we alleen uit een brief van Over de Linden aan Verwijs, en uit het feit,, dat Verwijs er in Nov. 1867 een los blad van overlegde !n

Friesch Genootschap, ~n er een maand later ook over<prak in zijn rapport aan Ged. Staten. Andere getuigenissen van menschen die 't wel in Over de Lindens bezit gezien hebben zijn er niet. En.... na Over de Lindens dood heet 't met zijn overige boeken publiek verkocht, men weet niet aan wien; 't komt voor op den catalogus dier verkooping, dat is alles. Zeer zonderling is ook, dat Ottema, die lp 1870—71 van den Worp op last van 't Genootschap een uitgave bezorgde, in

zijn voorrede daarop mededeelt, dat er maar't ,ee handschriften van Worps 5de boek bestaan, dat op de Prov. Bibliotheek, en dat van de familie Van Beyma thoe Kingma, voorts twee fragmenten, het eene'in de Stedelijke Bibl. te Amsterdam, het andere in het Prov. Archief van Friesland. En zulks, terwijl het door Verwijs getoonde losse blad er juist een was uit dat 5dt boek, en terwijl Ottema reeds in correspondentie stond met Over de Linden, en zoo rotsvast overtuigd was van 's mans eerlijkheid! <

Heeft Over de Lindens Worp wel ooit bestaan?

Kan Verwijf:-,ook in de/>e zaak bedrog gepleegd hebben?

Blijkbaar vraagt Dr. de Jong zich dit ook af, al zegt hij het niet met zooveel woorden. (Zie o.a. blz. 385" van zijn werk.)

Maar als dat zoo mocht zijn, — wek dan zou daaruit met zekerheid op te maken zijn, dat Verwijs en Over de Linden onder één' hoedje gespeeld hebben.

Intusschen, ■ als nooit meer iets naders omtrent dien Worp'iritlektj zijn we genoodzaakt aan te nemen, dat die er werkelijk was. En dan is het natuurlijk moegelijk, hoewel vrij vreemd, dat al' die oude handschriftpraatjes op dezen Worp slaan. Evenwel blijft dan nog altijd het getuigenis van Sipkens, dat' hij in 1860 het handschrift gezien heeft. Die bedoelt in elk geval een in Friesch of z.g. Friésch geschreven stuk..!

Mij komt het verreweg het waarschijn* lijkst voor, dat'Over de landen, hetzij hij werkelijk, een in verouderd Friesch geschreven stuk (een soort familiekroniek dan, of iets dat er voor doorgaan moest,) geërfd heeft of niet, reeds heel vroeg, b.Vv in de jaren van 1850—60, een bandschrift in petto had, zelf geschreven in z.g. Oudfriesch, eu op oudgemaakt-papier, dat later, nadat hijzelf het misschien al telkens herzien en uitgebreid had, tot onderbouw van het in 1867 te voorschijn gebrachte handschrift heeft gediend.

Mocht hij, behalve c.q. den Worp, iets geërfd hebben (wat ïk voor mij onwaarschijnlijk blijf, lachten,) dan is dat stuk vernietigd. Dat zegt dan al weer genoeg. Een bizonder oud en merkwaardig.stuk kan 't nooit geweest zijn, want anders

Sluiten