Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

günfter «ft

Rofe

SBie, SRutter ? ©ier befialten ? SRutter

Stun jo! ©aft bu im ©ruft bir eingebilbet, Sd) ginge mit ju ©cbiff?

Rofe SBie anberë, SRutter ?

Sfir ïönnt bod) nicfit —

SRutter

Sa fiefi, bu fiift nocfi jung; 2)u f&ngft nod) anberëroo1 ein Seben an. Sd) aber — unter biefem ®ad)e bin id) ©eboren, fiab' fiier bid) sur SBelt gebracbt, Unb fiiet um beinen Stoter micb gegramt. SReinft bu, icfi fönnt' au* unferm ©ftuëcben gefin SBie auë ber erften beften ©aftfierberge ? Rein, ba, roo man gelebt fiat, foll man fterben.

Rofe

Unmöglid), SRutter! Sfo ba a II e § fliefit,

Sfir roolltet fiier altein in ©cfiutt unb ïrümmern —

SRutter

Safj nur! SBenn bu aud) fonft roobl tTüger bift,

®aë roeif) id) einmal beffer. Sieber ©eilanb!

Sd) ofine meine ©cfirante, meine ©tfifile,

Sn fremben S3etten fcfilafen, meine ©uppe

83on frembem ïeller effen — nein, baë bringt micfi

® o cb in bie ©rube ! ®a iffë beffer, finb,

Sd) fite/ fiier nod), folang' eë ©ott gefallt,

Unb roenn fie mir baë ©fiuëcfien ttbemt &opf

3ufammenfa)iefjen, bin icfi eben nur

©in alteë SRjibel mefir unb gefi' in ©tüde

«m alten gled. 93in bod) nicfitë roeiter nu§!

1 elders.