Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

samenhangend. En daarbij onderscheidt zich Fröbel wezenlijk, en m. i. gunstig, van die wetenschappelijke onderzoekers daarin, dat zijn paedologische wijsheid veel inniger met het leven samenhangt, veel rechtstreekscher daaruit geput is en daarheen terug voert. Aan al die wetenschappelijke kinderwaarnemingen is een zeker laboratorium-luchtje; bij Fröbel daarentegen ademt men bosch- en berglucht en bloemengeur. Hoe heeft hij de moeders gadegeslagen, zooals zij met hun kinderen praten en spelen! Hoe heeft hij de kinderen in hun zelfgevonden of over-

- oude traditioneele spelen beluisterd en bespied! En hoe heeft ..hij zich bij dat alles afgevraagd, wat dat alles hem als paeda—goog te zeggen had! Daarin had hij geen voorloopersen heeft

- hij bitter weinig navolgers gevonden. Ja, er zijn genoeg wetenschappelijke onderzoekers van het kinderspel opgestaan en zij hebben veel materiaal verzameld en er dikke boeken mede gevuld, maar verder heeft niemand er zich om bekommerd. Algemeen is tegenwoordig de klacht, dat de school de sport maar in het wild heeft laten opgroeien, in plaats van haar onder haar hoede en leiding en in haar dienst te nemen; maar precies hetzelfde geldt van de spelen van den knapen- en meisjesleeftijd, en de tegenwoordige spelleiding, hoe prijzenswaardig op zichzelf ook, heeft daarin geen verbetering gebracht. Men hoort telkens zeggen, en het is zeer waar, dat het werk, dat Fröbel voorden kleinkinderleeftijd gedaan heeft, voortgezet moet worden voor den volgenden leeftijd, maar het blijft gewoonlijk bij zulke algemeenheden; ziehier echter het punt, waar de spade in den grond moet worden gestoken. Evenals Fröbel de eenvoudigste, algemeen bekende spelletjes, klappen in de handjes, een kerkgebouw of een vogelnestje maken van de handen, of zelfs eenvoudig wenken met de hand, nauwkeurig heeft geobserveerd, scherpzinnig 'ontleed, op hun paedagogische waarde getaxeerd, van onedele bestanddeelen gezuiverd en in den dienst eener weloverlegde opvoeding gesteld heeft, evenzoo hebben wij iemand noodig, die onze jongens- en meisjesspelen, zoowel die van de speelplaats als van de huiskamer, de eenvoudige lichaamsspelen zoowel als de tallooze jeux (Tesprit, waarover zich thans alleen de redacteurs van kindercouranten ontfermen, nauwgezet bestudeert en nagaat, welk nut zij voor de opvoeding kunnen

Sluiten