Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTESONTWIKKELING.

„Veelweterij maakt niet wijs", zeide reeds de oude Heraklitus, de diepzinnige wijsgeer van Ephese, dien reeds de Ouden den duistere noemden, van wiens werken ons slechts brokstukjes zijn overgeleverd, maar die op het geheele denken der Grieksche Oudheid, met name van Plato, en daardoor op dat dergansche menschheid een onberekenbaar grooten invloed heeft uitgeoefend, en die o.a. het eerst aan het woord Logos dat diepere begrip gegeven heeft, welks hoogste en heiligste ontwikkeling wij terugvinden in de eerste verzen van hét Evangelie van Johannes, waar het door de nederlandsche, trouwens traditioneele, vertaling „het Woord" al zeer onvolledig wordt weergegeven.

Veelweterij maakt niet wijs, — eigenlijk staat er: onderwijst het verstand niet. Of liever: verstand is het juiste woord ook niet; een betere vertaling voor het door Heraklitus gebruikte grieksche woord zou zijn „zin". Maar dat is in dien zin in het Nederlandsch weinig meer in zwang: eigenlijk alleen nog maar in de uitdrukking „in den zin hebben"; verder in de afleidingen on-, uiten krank-zinnig, op iets zinnen, bezinning en derg. Het behoort echter aan eiken bijbellezer bekend te zijn, want onze bijbelvertalers hebben het ook gebruikt voor het bedoelde grieksche woord (noes) met name 1 Cor. 2 : 16. „Wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zoude onderrichten ? Maar wij hebben Ue$» zin van Christus". Verg. ook Rom. 1 : 28, 11 : 34, 1 Cor. ï : 10. Het Duitsche „Sinn" heeft veel meer van die beteekenis van het woord bewaard.

En nog in een ander opzicht zou de vertaling in het Duitsch gemakkelijker vallen, omdat deze taal, evenals het Orieksch en het Engelsch (to learn — to teach) een duidelijk onderscheid maakt tusschen Ieeren-onderwijzen en leeren-onderwezen worden. In het Duitsch zou Heraklitus' spreuk dus ongeveer aldus

Sluiten