Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

torische, maar nog niet met logische noodzakelijkheid voort. Immers, zoolang niet vaststaat dat de opvoeding, evenals de fransche republiek, is une et indivisible, laat zich zeer wel een school denken, die opvoedt, maar zonder godsdienst. Bij dit punt moeten wij iets langer stilstaan.

In dat geval Iaat zich namelijk de godsdienstige opvoeding uit het geheel der opvoeding afzonderen. En wel op tweëerlei wijze.

In de eerste plaats kan men meenen, dat het opvoedingswerk zich in eenige zelfstandige onderdeden laat splitsen, die zeer goed na en naast elkander behartigd kunnen worden. De godsdienstige opvoeding is dan een stuk opvoeding, dat er uit kan gelicht worden.

En zie, dat heeft een aantal practische voordeelen. In de eerste plaats bevredigt men dan volkomen het nu eenmaal talrijke heir van hen, die den godsdienst als iets overbodigs, ja schadelijks uit hun leven uitgeschakeld hebben en dat overbodige allerminst voor hun kinderen begeeren. Maar ook de hoogschatters van den godsdienst krijgen hun bekomst. Immers zij kunnen niet verlangen, dat de godsdienst behandeld worde als een gewoon (of desnoods buitengewoon) schoolvak, onderwezen door den onderwijzer*); het godsdienstonderwijs zal het best tot zijn recht komen als het door de meest bevoegde, d.w.z. de door de kerkgenootschappen daarvoor aangewezen personen, wordt gegeven. Of willen vader en moeder het liever zelf doen, ook dat staat hun vrij. En ten slotte, op deze wijze kan ieder zich het best verzekeren van een godsdienstonderwijs, dat overeenkomt met zijn „richting". Altemaal overwegingen, die voor ons op godsdienstig gebied zoo bont geschakeerd vaderland bijzondere beteekenis hebben.

Ziedaar het, in zichzelf volkomen logische, denkbeeld der „neutrale" school"). Het is overbekend, dat dit het standpunt

x) In Duitschland kan dit wel, zooals iedereen weet, en is het regel, zelfs thans nog, na de Revolutie. Maar het strookt o. i. kwalijk met de specifiek nederlandsche religiositeit, wat hier niet nader kan, maar ook zeker niet behoeft uitgewerkt te worden.

*) Dat dit juist de overheidsschool zou moeten zijn, volgt nergens uit, en het is zeer goed dat dr. A. Rutgers van der Loeff in het tijdschrift „Teekenen des Tijds", krachtig geprotesteerd heeft tegen de gebruikelijke vereenzelviging van „openbare" en „neutrale" school. Maar krachtens historische

Sluiten