Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

wijze waarop de leeraar met zijn leerlingen omgaat, hoe hij hen toespreekt en behandelt, hen beloont en straft, en vooral, hoe -hij hen beoordeelt, in hoeverre hij hen begrijpt en wat hij voor hen voelt. Op dit gebied liggen, naast een aantal verborgen struikelblokken, ook een zeer groot aantal voetangels en klemmen, welker ligging den ervaren paedagoog nauwkeurig bekend is, en die hij dus den recruten in het vak zeer goed kan aanwijzen. Het is moeilijk een behoorlijk motief te vinden, waarom zij zoodanige hulp van te voren hooghartig zouden afwijzen, al wordt hun dit tot op onze dagen in ons land soms zelfs ex cathedra aangeraden.

Tot nog toe beschouwden wij feitelijk de paedagogiek alleen uit het oogpunt van het belang, dat de toekomstige docent er bij kan hebben, waarmede het belang zijner toekomstige leerlingen hand in hand gaat. Er zijn echter nog belangen van meer algemeenen aard bij betrokken, die ik wederom slechts even kan aanduiden. Ik zal trachten dit door een vergelijkend voorbeeld te doen. Heeft het u nooit getroffen, hoeveel overeenstemming er tegenwoordig gewoonlijk heerscht in de diagnose van een ziektegeval door een aantal medici ? Uit de wijze, waarop zij de zaak bespreken, hoort de leek terstond, dat, hoeveel verschilpunten er mogen zijn, deze toch niet veel meer zijn dan eenige grassprietjes in een weiland van overeenstemmingen. Vroeger was dit geheel anders en was het gekijf der medici, waarbij de patiënt „om zeep ging", een geliefd en dankbaar onderwerp voor komediedichters. Thans, nu de wetenschap een ongekende hoogte heeft bereikt en de daarop gebaseerde opleiding in hooge mate is geuniformiseerd, is dat geheel anders geworden. Die vérgaande overeenstemming openbaart zich reeds uiterlijk in het gebruik van een zeker vakjargon, dat den leek vaak even bespottelijk als onverstaanbaar voorkomt, maar dat den ingewijden onschatbare diensten bewijst en de samenstemming zeer bevordert. Een dergelijke fundamenteele overeenstemming met een daarbij behoorend vakjargon zult gij in alle beroepen aantreffen, die op hoog ontwikkelde vakkennis berusten en tot welke men niet wordt toegelaten zonder een behoorlijke beroepsopleiding genoten te hebben, als b.v. waterbouwkunde,

Sluiten