Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

hier vooral ook te begrijen het hart) aan anderen mede deelen en voor de zooveelste maal te ondervinden, dat wij door anderen te verrijken nog veel meer ons zelf verrijken. Indien wij slechts een heel klein beetje ons wilden inspannen om die gelegenheden, die toch voor 't grijpen liggen, op te merken en niet ongebruikt te laten I Er is zoo weinig noodig om een groote weldaad te bewijzen! Christus beloofde hemelsche belooningen voor een enkelen in liefde uitgereikten beker koud waters; hoe velen zijn levenslang dankbaar geweest voor één enkel woord, dat uit het hart kwaml Als wij slechts de ijdelheid wisten te overwinnen, het groote middel, volgens Ooethe, dat de natuur gebruikt om hooge en lage dingen in den mensch te verbinden. Wanneer wij met onze gaven willen pronken — en hoe licht doen wij dat! — dan zijn wij geen gevers, maar nemers, immers dan grijpen wij naar eer, een eer, die in 999 van de 1000 gevallen een ijdele eer is ook. De pauw spreidt zijn staart niet uit opdat hij ons verschaffe „a thing of beauty, a joy for ever", maar:

Wat vraagt het licht Gereed ter kim te dalen Of iets op aard gewrocht werd bij zijn stralen?

Het gaf zijn gloed en deed zijn plicht

Overbekend zijn deze schoone verzen van Allard Pierson, maar — op wie lijken wij meestal, op den pauw of op het zonlicht ?

En de derde reden is, dat wij hier het duidelijkst zien dat het eigenlijke, wat een mensch van een ander kan ontvangen, niet te koop is, maar alleen te geef (en dus ook niet kan genomen worden). Wanneer een kind voor vader of moeder een verjaarsgeschenkje maakt, dan geeft het niet dat karton of dat hout of wat het is, zelfs eigenlijk niet eens den daaraan besteden arbeid, maar de liefde van zijn hart. Wanneer wij van een schrijnwerker een mooie eikenhouten tafel koopen, dan koopen wij 't hout dat daaraan is, plus den arbeid die daaraan is, maar niet den kunstzin en de liefde, waarmee zij gemaakt is; meestal vermoeden wij die niet eens, ja de meesten van ons zijn niet in staat het onderscheid te zien tusschen een tafel die met, en een die zonder liefde en kunstzin gemaakt is, en betalen domweg

Sluiten