Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

„Staatspadagogik", zoodat prof. Kohnstamm in zijn rede ter aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleeraar in de paedagogiek te Amsterdam, met opoffering van de strikt-logische tegenstelling, de vraag zoo kon stellen: „Staatspaedagogiek of Persoonlijkheidspaedagogiek"? De Amerikanen zien daarentegen juist in wat zij de „socialiseering" der opvoeding noemen het ware middel om de ware democratie te redden, te handhaven en verder te ontwikkelen. „Het hoofddeel der opvoe- f ding", zegt een hunner, „is sociale aanpassing en sociale bruik-J baarheid, en het fundament daarvan is goede burgerschap („cW tizenship"), d.w.z. werkzame deelneming aan het leven van een groep, goede nabuurschap, goed vader- en moederschap, en in 't algemeen, geschiktheid en vaardigheid voor gemeenschapsleven en nationalen dienst". Aldus de heer Charles A. Ellwood in de Februari-aflevering 1919 van The Educational Review. Het was1) vooral dit m.i. beste en belangrijkste van alle paedagogische tijdschriften van Amerika en misschien van de geheele wereld, dat onder de redactie stond *) van een zoo hoogstaand man als prof. Nicholas Murray Butler, president der Columbia Universiteit, dat zijn aandacht hieraan wijdde1); de vier eerste afleveringen van jaargang 1919 zijn er bijna geheel mee gevuld. *) De schrijvers denken daarbij wel altijd in de eerste en voornaamste plaats, en soms uitsluitend, aan onderwijs en schoolorganisatie, waartoe de dubbelzinnigheid van het engelsche „Education" medewerkt, maar dan toch altijd als middelen om het door hen beoogde doel der (individueele) opvoeding te verwezenlijken en met vooropstelling en ontwikkeling van paedagogische beginselen, die waarlijk niet alleen op en in de school van toepassing zijn. En daarbij is nu vooral merkwaardig en voor ons doel bijzonder dienstig, dat hun beschouwingen bijna altijd als samenloopen en zich concentreeren in het woord „service". De opvoeding i) Helaas, dat ik thans moest schrijven „was" en „stond'' en „wijdde". Want prof. Butler heeft sedert de redactie neergelegd en zijn opvolgers hebben er iets anders, maar niet iets beters van gemaakt.

*) Reeds in het November-nummer 1918 bepleitte de heer Ross L. Finney een volkomen synthese van het individueele en het sociale ontwikkelingsideaal, in een artikel, waarvan wij in het tijdschrift „Volksontwikkeling", I, bl 92, een kort overzicht, en in de „Wetenschappelijke Bladen" een volledige vertaling hebben gegeven, o.d.t. „Het einddoel der opvoeding".

Sluiten