Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233

Maar wat is een gezin, waar de onrust heerscht? In paedagogischen zin zeker een onding! Men kan nog beter trachten tropische gewassen te kweeken aan de Noordpool dan menschen, waarachtige menschen op te voeden in een gezin zonder rust. Want daar zou men 't altijd nog kunnen probeeren met broeikassen, maar in de menschenopvoeding helpen die niets.

Heerscht er echter nog veel rust in de gezinnen? Of is de onrust der wereld maar al te zeer ook in het gezinsleven doorgedrongen?

De vraag te stellen, is haar te beantwoorden. Of en in hoeverre dit onvermijdelijk of verschoonbaar is, blijve hier onbesproken. Als 't verkeerd is voor onze kinderen, dan moet 't veranderen. Of „willen wij dat onzen kinderen ontnemen, in een tijd, die de eeuw van het kind heet ? Moet daarin het kind onttrokken worden aan al wat van nature hem toekomt ? Moet het kind ten slotte de prijs betalen van een overwinning, die nu geheel dreigt dood te loopen ?" *)

Hier moeten uiterlijke en inwendige middelen samenwerken. De laatste zijn natuurlijk de voornaamste. Van vader en moeder zelf moet de rust als uitstralen; dezen moeten zelf in de eerste plaats harmonische persoonlijkheden zijn. En wie dat nog niet is, moet al zijn geesteskrachten inspannen om zichzelf in die richting te ontwikkelen.

Het is echter voor den opbouw en instandhouding des gezins volstrekt onvoldoende, wanneer vader en moeder dit elk voor zich doen. Zeker, wij moeten „onze eigen zaligheid werken met vreeze en beven" (Fil. 2, 12), maar er kan in dat streven naar individueele zelfvolmaking maar al te licht een zeker egoisme insluipen, dat ten slotte tot verkilling des harten voert. Daarom is reeds voor het gewone leven een zelfontwikkeling, die niet tevens min of meer ook gemeenschapontwikkeling is, onvoldoende, onvruchtbaar, onecht. Maar in gansch bizonderen zin geldt dit voor man en vrouw. Die hebben er niet genoeg aan zich te ontwikkelen tot twee in zichzelf harmonische persoonlijkheden naast elkander', zij kunnen niet met minder toe dan met

1) Ina Boudier-Bakker, t.a.pl. bl. 57. Met die „overwinning" is bedoeld de emancipatie der vrouw en haar vrijheid om geheel ander werk te doen dan dat van het vrouw- en moeder-zijn.

Sluiten