Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

JAARTAL 1870

Groen van Prinsterer, in zijn Nederlandsche Gedachten, prees den gekozen woordvoerder, Dr. Kuyper, door wiens gevatheid en wakkerheid de poging om het Christenvolk in slaap te wiegen mislukt was.

En het Nieuwe Vaderlandsche Courantje, een blad voor het volk, merkte in zijn nummer van 4 November 1869 als vrucht van de Utrechtsche bijeenkomst zeer ter snede op:

lo. dat de lijn tusschen het liberalisme en onze richting meer dan immer nog, scherper is getrokken;

2o. dat een coalitie (een verbond en zamenwerking) met de liberalen, op schoolgebied, onmogelijk, onzin is;

3o. dat de liberalen onze vijanden zijn en erger geworden zijn;

4o. dat de openbare en christelijke scholen onverzoenlijk tegenover elkander staan;

en 5o. dat vele liberalen voor ons niets overig hebben dan miskenning, verguizing en smaad, terwijl zij onze heiligste overtuiging bespotten.

Niet zonder voldoening kon Dr. Kuyper later in Confidentie 1873 blz. 20 constateeren: „Profeteerde ik in De Christelijk Nattonalen op Schoolverbond uit de beginselloosheid van dezen bond zijn kwijnend leven, reeds nu weet ieder, dat Schoolverbond fiasco maakte en het zelfs in de hoofdstad nog nooit tot een afdeeling bracht."

22. Vrijmaking der Kerk. overgedrukt uit „De Heraut'*. Amsterdam, H. de Hoogh & Co.

Gelijk in 1857 de Staat zich meester maakte van de School, zoo heeft hij in 1816 zich behendig weten eigen te maken het beheer en het bestuur over de Kerk. Op deze wijze kreeg de Kerk een vorm, die haar niet paste; eigenlijk gezegd, ging de Kerk verloren en loste zich op in een staatslichaam, onder den naam van Kerkgenootschap. De gemeente geraakte aldus onder een juk, een ondragelijk juk, n.1. van den Synodalen regeeringsvorm, door den Staat haar opgedrongen. In 1816 werd het Kerkgenootschap geboren.

Maar sedert dit wederrechtelijk bedrijf in 1816 is de eisch van kerkherstel altijd weer aan de orde yan den dag geweest. Vrijmaking van de Kerk is met toenemenden aandrang begeerd, van het oogenblik af, dat zij aan banden werd gelegd. Protesten werden in het leven geroepen, klachten werden vernomen, en de

Sluiten