Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1870

80

stigde staatscreatuur. Haar onafhankelijk beheer is voortzetting eener in aard en oorsprong onwettige organisatie. Voortzetting van een maatregel waardoor in 1816 de Kerk, in den vorm van Kerkgenootschap, werd aan den band gelegd, verscheurd en prijsgegeven aan een quatenus, dat nu bijkans het nee plas ultra van teugellooze ongeloofspropaganda bereikt." Ned. Ged. I, blz. 148 en 156.

In de Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1870, schreven nog tegen Dr. Kuyper's brochure, Ds. L. Tinholt, blz. 229 vv. en Dr. J. Cramer, blz. 392 vv. In de Protestantsche Bijdragen, 1,265 vv. Mr. O. W. Star Numan.

In De Heraut van 1870 gaf Dr. Kuyper daarna nog een artikelenreeks over Vrijmaking der Kerk, en 19 en 26 Augustus een antwoord aan Mr. Star Numan.

En in Confidentie, 1873, blz. 19 en 20, kon hij met voldoening constateeren: «Drong ik in „de Vrijmaking der Kerk" op het samenroepen eener Constituante, zij het ook langs anderen weg hebben thans de heeren Cramer, Hasebroek, Bronsveld, De Graaf, De Marez Oyens en Pierson hetzelfde redmiddel voorgeslagen."

Zie verder Groen's Ned. Gedachten, I, blz. 17, 76, 92, 100, 115, 119, 120, 125, 135, 148 en 156. En Fabius: Het Reglement van '52.

23. De Leer der Onsterfelijkheid en de Staatsschool. Overgedrukt uit De Heraut, Amsterdam. H. De Hoogh & Co. 1870.

Bij de behandeling VII der Staatsbegrooting (onderwijs) op 14 en 15 December 1869, kwam in de Tweede Kamer ook de leer der onsterfelijkheid als element ter opleiding tot christelijke plichtsbetrachting, ter sprake.

Veel sensatie had de verklaring van Het Noorden verwekt: Wij blijven 't er voor houden, dat 's menschen persoonlijke onsterfelijkheid een dogma is en daarom op de staatsschool niet mag verkondigd worden. Ook zien wij niet in, dat een onderwijzer ongelukkig wordt, als hij het onsterfelijkhetdsvraagstuk met rust laat. Maar wil hij d tort et a travers dat onderwijs bespreken, laat hem dan de volle waarheid zeggen, aldus b.v.: „Niemand heeft ooit de onsterfelijkheid bewezen, sommigen gelooven er aan, anderen niet." Wil hij dit niet, dan maakt hij zich

Sluiten