Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

JAARTAL 1870

nu door Dr. Kuyper in De Heraut als met-gereformeerd, nietchristelijk en niet-ethisch bestreden.

Noch voor de rechtbank van het Gereformeerd, noch voor die van het Christelijk, noch voor die van het ethisch beginsel kan de politicophobie als een onschuldige afdwaling worden vrijgesproken. Ze is een kwaad, dat door den Christelijken geest moet overwonnen worden, en dan alleen zou ze gerechtvaardigd zijn, zoo öf door lage naturen de Christelijke politiek tot zelfzuchtige bedoelingen misbruikt werd, — óf wel het leven van den Staat (wel te onderscheiden van de staatstheorieën) zich zóó vijandig tegen het Christendom keerde, dat staatkundige bemoeiing ondenkbaar werd zonder verloochening van den Heer. De Heraut 6 Mei 1870.

Zie over deze politieke studentenvereeniging ook nog mededeelingen van één der oprichters in: Herinneringen van de Oude Garde. blz. 96.

25. Bijbel-Album, Geschiedenis der Openbaring in Beeld en Schrift. Met medewerking van onderscheidene Godgeleerden. Tiel, H. C. A. Campagne. Eerste Aflevering, 1870. (Niet verder verschenen).

Omstreeks 1870 zagen verscheidene uitgaven het licht, die de kennis van den Bijbel onder ons volk trachtten te verspreiden.

Zoo had S. van Velzen Jr. te Kampen een Staten-Bijbel met platen ter perse gelegd. Bij H. de Hoogh & Co. verscheen maandelijks een aflevering der Bijbelverklaring van Dachsel, bewerkt door F. P. L. C. van Lingen. Dezelfde uitgever stelde destijds de inteekening open op een Prentbijbel voor kinderen met bijschriften door P. Huet, en de „Blikken in de Openbaring", door J. H. Gunning Jr. waren pas in vier deelen compleet bij Höveker en Zoon uitkomen.

Daarenboven nu verscheen in het voorjaar van 1870 de eerste aflevering van een Bijbel-Album, bewerkt door Dr. A. Kuyper, predikant te Utrecht.

Met den Tielschen uitgever had de auteur reeds relatie, toen hij nog in het naburige Beesd stond.

Door dezen aangezocht om een tweeden afdruk van de gravures, uit zijn plaatbijbel, met bijschriften te voorzien, sloeg Dr. Kuyper dit verzoek ten stelligste af, zoo hiermee slechts illustratiën der

Sluiten