Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1870

100

Grosheide in Noord-Hollandsen Kerkblad van 30 Dec. 1921.

Een aardige anecdote vertelde Dr. van Gheel Gildemeester eens: Iemand sprak over de schoone intreêrede van Dr. Kuyper „Organisme en Instituut". In allen eenvoud maakte de man daarbij de opmerking, het was zoo'n toepasselijke preek geweest, de dominé had het gehad over den organist en het blindeninstituut. Proces-Verbaal van het Sociaal Congres te Amsterdam, 1891, blz. 456.

29. De Schrift, het Woord Gods. Tiel, fl. C. A. Campagne, 1870.

Onder nr. 25 maakten we melding van het Bijbel-album, waaraan verschillende hoogleeraren en leeraren zouden medewerken. Zij stelden echter als voorwaarde, dat de denkbeelden van den redacteur over de Heilige Schrift niet te eng mochten zijn.

Om dit tot beslissing te brengen schreef Dr. Kuyper nu een inleiding, die de stelling bepleitte, dat „de Schrift is Gods Woord" als eenig adaequate uitdrukking behoorde te gelden voor de waarheid van den Bijbel.

Rechtvaardig noemde de schrijver het verzet der gemeente tegen de stelling van het halfgeloof dat Gods Woord niet de Schrift zelve, maar dat in de Schrift Gods Woord is. En hoe ook de mannen der wetenschap getoornd hebben tegen die taaiheid der gemeente, toch leefde ze nog, ja leefde ze weer op met verdubbelde kracht.

Die ongezeggelijken, die lichtsschuwen, ze zijn de schatbewaarders der menschheid geweest. Zooals wij met het fijne plantgewas in den winter doen, zoo deed God met de belijdenis van Zijn Woord. Als de koude snerpender wordt, en vorst te duchten is, nemen wij de potgewassen uit onze tuinen weg, en brengen ze, de trappen af, in het lichtschuw, overwelfde kelderruim. Daar verliezen ze wel hun blad, daar vergeelt wel het groen aan den stengel, daar zweert de stengelknop wel schimmel uit, maar toch .... de plant blijft leven. Straks wenkt de lentezon weer. Dan worden ze uitgedragen. En de krank geworden plant herleeft, en door de dorre schel henen bot het jeugdig groen weer uit, om den naakt geworden stam met blad en bloesem te bekleeden. Evenzoo ging het met de belijdenis der Schrift. Toen de koude adem

Sluiten