Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1870

102

Juist daardoor kon de gemeente in wijden kring bereikt worden.

Maar nauwelijks was de inleiding verschenen, of vijf der op het titelblad vermelde heeren zonden aan Dr. Kuyper bericht, dat ze hun toezegging introkken, aangezien zij zich niet konden vereenigen met de denkbeelden omtrent openbaring, ingeving en Heilige Schrift, in die inleiding neergelegd. Met de stelling „de Schrift is Gods Woord" kon men blijkbaar niet meegaan.

Later is gebleken, dat er omstreeks dienzelfden tijd tot een oorlogsverklaring tegen Dr. Kuyper besloten was. Het geschiedde ten huize van den toenmaligen Rotterdamschen predikant D. Chantepie de la Saussaye, bij de oprichting van de Protestantsche Bijdragen. Dit tijdschrift bedoelde aaneensluiting tegenover het z.g. repristineerend streven van de „nachtschool", nu deze in Dr. Kuyper een wetenschappelijk gevormd man als woordvoerder had gekregen. Het optreden van Dr. Kuyper maakte eendrachtige samenwerking noodig van allen, die de Theologie op den goeden weg zochten te houden, n.1. in ethische richting. Zie Hoedemaker, De Reformatie en de Gereformeerde Kerk, blz. 6; idem, „Op het Fundament der Apostelen en Profeten", blz. 443; De Heraut, 12 Januari 1879.

Van de teleurstelling met dit Bijbel-Album schreef Dr. Kuyper later: „Dat bracht mij het keerpunt in mijn leven, waarbij ik gevoelde, hoe saamstrijden met deze broederen niet ging, overmits er bij het uitgangspunt zelf een klove tusschen ons gaapte en de autoriteit van Gods Woord tusschen ons lag." Gedenkboek, 1897, blz. 70.

Na het zich terugtrekken der vijf heeren trok ook Dr. Kuyper zich terug van de uitgave van het Bijbel-Album. De uitgever slaagde er toen in Dr. A. W. Bronsveld bereid te vinden om het werk voort te zetten.

Ter wille eener juiste beoordeeling gaf Dr. Kuyper echter het geïncrimineerde stukje afzonderlijk uit onder den titel: „De Schrift, het Woord Gods".

Inzage daarvan doet zien, dat het eer te ruim dan te eng van opvatting was. Zelf verklaarde Dr. Kuyper later, dat zijn standpunt tegenover Gods heilig Woord in deze inleiding nog veel te onvast was. Zie De Heraut van 24 November 1878 en Revisie der Revisie-Legende, blz. 27.

Nog in 1911 werd uit deze brochure geciteerd door Ds. J. J. Stam, op blz. 12 van zijn Schriftgezag, Practlsch Christendom,

Sluiten