Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

JAARTAL 1871—1872

als wat den vorm aangaat. De gekozen onderwerpen munten uit door actualiteit. En de behandeling ervan is steeds zóó, dat men hier bij veel stichtelijks veel vindt, dat stof tot nadenken geeft.

Geen wonder, dat men deze gedrukte preeken, die achtereenvolgens in den loop van het jaar 1870 één voor één verschenen, verslond.

Van den buitengewonen toeloop, dien Dr. Kuyper te Amsterdam had, schreef 'n liberaal blaadje 'n halve eeuw geleden: „Wie, vóór een of twee jaren, zich des Zondagsvoormiddags in de hoofdstad van ons vaderland bevond, en daar eenige Protestantsche Kerken bezocht, dien zou het niet ontgaan zijn, dat de grootste aandrang van toehoorders déar gewoonlijk werd opgemerkt, waar Dr. Kuyper de godsdienstoefening leidde. En wie dan nog daarenboven de moeite nam, een onderzoekenden blik te laten gaan langs de dichte drommen, die met inspanning luisterden naar de stem des predikers, zou tevens hebben bespeurd, dat de zoogenaamde lagere volksklasse, of liever die der werklieden, er ruimschoots was vertegenwoordigd. Elke staanplaats zelfs, binnen het bereik van 's leeraars stem, was bezet; en aan de gansche houding der luisterende schare was wel te zien, dat het woord der vermaning hier niet, als een galmend gerucht, ledig de zielen voorbijging. De oorzaak van dit ongemeen succes? Vooreerst was die wel te zoeken in de richting, van welke Dr. Kuyper een der voornaamste woordvoerders is en die, gelijk bekend is, in de Amsterdamsche gemeente bovendrijft niet alleen, maar haar geestelijken aanhang vindt bij de arbeidersbevolking. In de tweede plaats in het merkwaardig redenaarstalent van den spreker, dat indruk maken moest op alle toehoorders, ook op hen, wier godsdienstige denkwijze van de zijne verschilde. Maar hoofdzakelijk in de omstandigheid, dat Dr. Kuyper zoo juist den toon wist te treffen, die weerklank vindt in de harten dier min bevoorrechten, dier arbeiders, met wier zorgen hij sympathiseerde, wier gemoedsleven hem belang inboezemde, wier welzijn hem ter harte ging; dat hij er zoo meesterlijk in slaagde, het woord van troost en bemoediging te vinden, dat hen wapenen moest in den strijd, den vaak moeilijken strijd tegen ontbering en kommer."

32. De Heraut, 6 Januari 1871—22 Maart 1872.

, Onder nr. 20 is reeds medegedeeld, dat Dr. Kuyper sinds 8 October

Sluiten