Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1871

122

Levendig teekent nu de schrijver den toestand der Londensche gemeente, en hij laat ons gevoelen, hoezeer onze lauwheid van geest door de nooit wijkende volharding onzer vaderen wordt beschaamd.

Aan de Hollandsche Vluchtelingengemeente te Londen werd later tot tweemalen toe een proefschrift gewijd, in 1908 door Dr. M. Woudstra en in 1909 door Dr. A. A. van Schelven.

Over de Ned. Herv. Gemeente te Londen in de 19e eeuw schreef Dr. Van Nes in Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1889.

Een afbeelding van haar kerkgebouw (van binnen en van buiten gezien) vindt men opgenomen in Eigen Haard, 1876, blz. 216.

35. O God! wees mij zondaar genadigl Leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1871. Prijs 7'/2 ets., ter verspreiding 12 ex. 65 ets.

Van deze indrukwekkende oudejaarsavondpreek verscheen binnen twee maanden het 10e duizendtal.

36. De Arbeiderskwestie en de Kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het Hoogduitsch. Ingeleid door Dr. A. Kuyper. Amsterdam, H. J. van Kesteren & Co. (B. van der Land), 1871.

In 1865 was verschenen: Het vraagstuk der Arbeiders en het Christendom, door Wilhelm Emanuël, Vrijheer von Ketteler, Bisschop van Mainz; uitgegeven bij J. W. van Leeuwen te Leyden. Prijs 60 cents.

Het doel van dit boekje was: den arbeiders en voorts aan allen, die zich de belangen van den arbeidersstand aantrekken, te bewijzen, dat het Christendom alleen de middelen aanbiedt om de toestanden der arbeiders met goed gevolg te verbeteren; en dat die toestanden, zonder deze hulp, ondanks alle welgemeende bemoeiingen, onophoudelijk dalen, en weder naderen tot de ellenden, waarin de arbeider zich in het heidendom bevond.

De inhoud is hoofdzakelijk de volgende: Als hoofdoorzaken van de tegenwoordige zorgwekkende verwarring worden opgegeven: de onbeperkte vrijheid, die de concurrentie met al hare onzedelijke gevolgen tot uitwerking heeft, en de overmacht van het

Sluiten