Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

JAARTAL 1872

Dr. Hoedemaker daarentegen schreef toen reeds aan Dr. Kuyper: „Gij hebt een schitterend pleidooi geleverd .... Ik ga op dezen weg niet mede. Tegenover onrecht stel ik geen willekeur, maar recht .... Het Trojaansche paard is nu binnengehaald. Wij spreken elkander nader". Open Brief aan Dr. Kuyper, 1886, blz. 19. Zie verder: De Vereeniging Oir. Stemmen, deel XXVII, blz. 389 en 493. Ook De Standaard, Zondagsnummer van 15 December 1872.

De geschiedenis van „het vergrijp der zeventien ouderlingen" verhaalde ik in De Strijd voor Kerkherstel, blz. 174 vv.

45. Lijst van Psalmverzen, ten dienste van predikdienst, catechisatie en huisgezin. Amsterdam, H. de Hoogh & Co.

Onder dagteekening van 6 Dec. 1872 liet Dr. Kuyper aan deze Lijst, die voor 10 cents verkrijgbaar was, dit woord voorafgaan:

Bijgaande lijst bevat de Psalmverzen, die ik op mijne verschillende Catechisatiën leeren liet. Ter vergemakkelijking van repetitie liet ik haar drukken. De catechisanten hebben die(n) dan voor zich liggen en zien daarin den aanhef. Ook bij het kiezen van psalmverzen voor den predikdienst bracht deze lijst mij vaak goede bruikbare psalmverzen voor den geest, die mij anders op dat oogenblik licht ontglipt waren. Vooral merkte ik, dat men bij de huiselijke godsdienstoefening in menig gezin tot bestuur der keuze en ter herinnering, van deze lijst dienst had. Het verzoek van den Uitgever', om het nu toch gedrukte ook in den handel te brengen, sloeg ik daarom niet af.

Deze lijst van meer dan 400 Psalmverzen bevestigt wel het getuigenis, dat Dr. Kuyper zijn catechisanten veel uit het hoofd liet leeren.

Ook kan men er uit zien, aan welke Psalmverzen hij de voorkeur gaf.

Als proeve drukken we hier 'n halve bladzijde af:

Psalm 41:7: Looft Isrels God; roept, door alt' eeawigheên. Psalm 42 : 1: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. Psalm 42 : 3: O, mijn ziel! wat buigt g'u neder. (Want Gods goedheid).

Sluiten