Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1875

180

artikelen over de Schoolwetswijziging, die nog steeds als meesterstukken van polemiek kunnen gelden. Met al den nadruk, met al de frischheid, hem eigen, riep hij de anti-revolutionairen te wapen bij de a.s. verkiezingen. Voor of tegen „Restitutie" — zoo luidde nu het Snibboleth, dat door de gelederen weerklonk.

Ter voorbereiding van de Verkiezingen werd verder de artikelenreeks over de Schoolkwestie in zes brochures overgedrukt onder de volgende titels:

I. Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer.

II. De Scherpe Resolutie en het Decretum horribile.

III. Grieven tegen de Schoolwet en het geheim verraden.

IV. Het Redmiddel.

V. De Schoolwet voor de vierschaar van Europa.

VI. Is het Restitutie-stelsel onuitvoerbaar?

Deze artikelenreeks is later ook opgenomen onder de Bijlagen van „Ons Program", 1879.

54. Aan Ds. J. H. Gunning. In: De Weg ter Godzaligheid, jg. % afl. 3. blz. 33—38. Zwolle, J. P. van Dijk, 1875.

In de Volledige Lijst der Boeken en Geschriften van Dr. A. Kuyper, geplaatst naar het jaar van uitgave, staat achter dit geschrift geen jaar van uitgave. Maar de bibliograaf plaatste het tusschen werkjes uit 1868 en '69, en vermoedde dus blijkbaar, dat het geschrift uit dien tijd was. 'tls echter uit 1875, en heeft betrekking op de voor het geestelijke leven van Dr. Kuyper zoo invloedrijke Brightonbeweging, die zich vastknoopt aan den naam van Pearsall Smith, en die het karakter droeg van een nieuwe Opwekking.

Sedert het einde van 1873 was er n.1. in Schotland en Engeland een diepgaande en algemeene werkzaamheid tot geestelijke opwekking, vooral onder leiding van de evangelisten Moody en Sankey, uit Noord-Amerika in November van dat jaar te Edinburgh aangekomen. Jhr. J. W. van Loon gaf van dien arbeid mededeelingen en prees het werk zeer. Evenzoo Ds. Felix. Aldus werd het bij de Nederlandsche vrienden ingeleid.

Met de reusachtige samenkomsten nu, die Moody en Sankey organiseerden, stond ook in betrekking Robert Pearsall Smith, een rijk fabrikant uit Philadelphia, als Kwaker opgevoed, later lid van de Presbyteriale Kerk, maar destijds geen lid van eenige kerkgemeenschap. Te Oxford begon hij in 1874 meetings te houden»

Sluiten