Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1877

196

Dit laatste is in het artikel te sterk op den voorgrond getreden; het voorafgaande te weinig in het oog gehouden. Hierin lag de feil.

Men vergelijke hierbij de voordracht, enkele jaren tevoren, 1867, door Dr. Ph. F. Keerl op de Evangelische Alliantie te Amsterdam gehouden: Die menschlich-sittliche Entwicklung Jesu Christi, vooral blz. 304 van het Verslag.

56. De Heraut, Vrijdag 7 December 1877 tot Zondag 14 November 1920 (nrs 1—2234).

Uit het buitenland teruggekomen, en door het Bestuur der Herautvereeniging uitgenoodigd zich wederom te belasten met de redactie van het Zondagsblad van De Standaard, verklaarde Dr. Kuyper zich in beginsel hiertoe bereid, maar onder beding, dat het Zondagsblad geheel van het dagblad zou worden afgescheiden.

In het Zondagsblad van 27 Mei 1877 vinden we als reden om deze voorwaarde te stellen het volgende genoemd: „Zij in den lande, die in de politieke gevoelens van De Standaard hun meening terugvinden en derhalve op staatkundig terrein samengaan, staan nog veelszins verdeeld van inzicht op kerkelijk terrein. Dit moet er toe leiden, dat óf het kerkelijk blad een onzeker geluid geve, óf wel dat het politieke blad deelt in de kerkelijke antipathieën. Voorkeur scheen daarom te verdienen het opheffen van het tegenwoordig Zondagsblad en weder opnemen van De Heraut.

Dr. Hoedemaker, die gedurende de ernstige ziekte van Dr. Kuyper voor een groot deel het Zondagsblad geredigeerd had, zag in deze scheiding van De Heraut en De Standaard een gevaar. Hij schreef aan Dr. Kuyper: „Indien gij dit doet, vrees ik dat uwe theologie te eng en uwe politiek te ruim wordt." De Congresbeweging, blz. 69. Hierbij denken we als vanzelf aan een briefwisseling tusschen Wormser en Groen van Prinsterer. Toen Wormser bij het zenden van een opstel voor De Nederlander aan Groen schreef: „Indien het voor een politiek dagblad wat veel Theologie mogt bevatten, gelief dan de goedheid te hebben het eenvoudig ter zijde te leggen", maakte Groen daarbij de kantteekening: „Voor een Christelijk Dagblad is eene Theologie als die van Wormser onmisbaar". Brieven van Wormser, I, blz. 152.

Daar de zomermaanden weinig geschikt waren voor een nieuwe

Sluiten