Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207

JAARTAL 1879

voleinding niet vinden, zijn bestemming niet bereiken, noch weggaan na die bereikt te hebben, zonder dat er opnieuw een schijnbare stoornis in den gewonen levensgang ontsta; maar tusschen die beide ligt steeds een onveranderlijk en langdurig proces van geleidelijk voortleven, waarbij al het buitengewone is afgesneden.

Indien ge dus niet het meetsnoer van menschelijke oppervlakkigheid, maar den regel der schepping toepast, moet ge verwachten, dat ook bij het Christendom zich het verschijnsel zal voordoen: le. dat het in den aanvang wonderbaar; 2e. wonderbaar ook in zijn scheiding; en 3e. in den tijd die daartusschen ligt gewoon zal zijn.

Van welken aard die wonderbare verschijnselen zijn mogen, doet daarbij niets ter zake. Ze zijn anders bij het jaar dan bij mensch, anders bij de plant dan bij het dier, en moeten dus ook bij het Christendom wel anders dan bij die alle zijn; verschijnselen bij dat Christendom als zoodanig passend en voegend; samenhangend met zijn aard en zijn komst in de wereld bevorderend; maar verschijnselen, die onderworpen waren aan dezen gemeenen regel, dat ze er geweest waren in het begin, zich aan het einde herhalen, maar inmiddels uitblijven zouden.

En voorts uit artikel XVII:

Ook de Heilige Geest doet wonderen; wonderen in den meest eigenlijken zin des woords; die wonderen, wier onafgebroken voortduring 's Heeren macht in elke eeuw, in elk land, in elke geestelijke beweging openbaart.

Zelfs van ongeloovige zijde is toegestemd, dat deze wonderen op geestelijk gebied even onverklaarbaar, mysterieus en aanbiddelijk zijn, als de meer stoffelijke wonderen.

Er is een wonder van den Heiligen Geest aanwezig, zoodra en zoo dikwijls de levende God eenig mensch voor zijn instrument gebruikt.

Drieërlei kan deze werking zijn.

De volste en rijkste grijpt plaats, indien de levende God eens voor altijd een schepsel, tot zijn instrument kiest, aanneemt tot zijn kind en nu zijn Geest in hem werken, voor hem denken, d.i. bidden, en door hem spreken laat. Dit is wedergeboorte.

Een geheel verschillende werking grijpt plaats, indien de Heilige Geest iemand die met het ambt bekleed is, bezigt en gebruikt, om door hem in zijn ambtelijke waardigheid te doen en te werken, wat deze mensch zelf nooit had kunnen doen. Dit is de ambtelijke gave.

Sluiten