Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1879

212

ook of ze in neutraliteit en non-interventie den weg ziet van plicht en eer. Dit heet isolement zijner eigen partij. Wie op politiek terrein zulk een positie veroverde, is slechts aansprakelijk voor zich zelf.

De zonderlinge manier, waarop men in pers en Kamer deze begrippen van Isolement, Neutraliteit en Non-interventie dooreen heeft gehaspeld, geeft Dr. Kuyper echter reden om nog eens nadrukkelijk te verklaren, wat reeds in het program van De Heraut in 1871 was verzekerd, dat onze organisatie zelfstandig en autonoom, alleen door eigen beginselen beheerscht moet zijn, en ons volstrekt onbelemmerd vrijheid laten, om bij voorkomende stukken, nu zus dan zoo te handelen, naar de drang onzer overtuiging het eischt.

Die regel moet gevolgd, tenzij men eigen enghartigheid verraden, de beperktheid van zijn blik bewijzen, zijn onbekendheid met de resultaten der jongere historische studie in het licht wenscht te stellen.

Elk tijdperk in de geschiedenis heeft zijn eigen beteekenis. God, de Heer, repeteert zichzelf in den loop van ons menschelijk geslacht niet, maar bouwt altijd verder, steeds hooger, en geeft ons gedurig nieuwe stof ter verarbeiding. Wie nu den maatstaf van een vorig tijdperk op zijn eigen omgeving wenscht toe te passen, toont derhalve dat de signatuur onzer eeuw hem verborgen bleef en de eisch van onzen geestelijken strijd geen vat heeft op zijn hart.

De schrijver dringt er nu verder op aan, dat Rome zoowel als het Radicalisme beoordeeld zal worden met moed, maar ook met recht.

Niemand onzer mag schromen, ook al duidt men het ons van Roomsche zijde euvel, onbewimpeld uit te spreken, wat we tegen Rome hebben, en haar schepselvergoding te veroordeelen en te bestrijden. Maar evenmin mag het oog gesloten worden voor de rijke elementen van Christelijke belijdenis, die ook het Rome van onze eeuw nog bewaart.

En evenzoo, ten opzichte van het Radicalisme. Er mag geen oogenblik aarzeling in uw woord zijn, zoo het er op aankomt rond en openweg de grondfout van het Radicalisme in den .eeredienst van het egoïsme" aan te wijzen. Maar evenmin mag het oog gesloten voor het kostelijk program van burgerlijke en

Sluiten