Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1879

216

In de derde plaats komt dan nog afzonderlijk Nederland's staatsbeleid ten opzichte der dwaling ter sprake. De Nederlandsche Regeering acht de dwaling wèl strafbaar. Zij beschouwt het als haar roeping: de dwaling van Staatswege te bestrijden,zooal niet op directe, dan toch op indirecte wijs.

Vooral vier middelen doen daartoe dienst.

a. De Staat doopt zijn tegen het historisch Christendom gericht stelsel met den Christelijken naam.

b. De Staat heult met hen, die zich in den boezem der Kerkgenootschappen tegen de historische belijdenis verzetten.

c. De Staat maakt 's lands geld, 's lands invloed en 's lands ambten aan de propaganda van eigen stelsel dienstbaar.

Eindelijk d.. de Staat mat door uitputting van geldelijke kracht en blussching van geestdrift den tegenstander af.

Na zoo te hebben aangetoond, hoe de regeeringspolitiek door uitputting en afmatting onzen ondergang zoekt, acht Dr. Kuyper het gevaar niet denkbeeldig, dat de mannen van '89 zullen triomfeeren op de puinhoopen der eens Christelijke maatschappij.

Of het hiertoe komen zal, weet de Heer alleen. Dit weten we, dat zelfs onder die puinhoopen het geloof aan zijn naam niet te bedslven is.

Doch ons voegt waakzaamheid en deswege moest ook deze poging worden gewaagd, om het oog van den medestander voor den ernst der toestanden te openen.

Als „dwaling" geminacht, als „dwaling" gebrandmerkt, als „dwaling" nu heimelijk gekastijd, om straks openlijk vervolgd te worden, houdt het historisch Christendom niettemin stand, ook déSrin zijn adel openbarende, dat het alleen onder allen de vrijheid proclameeren en gunnen durft, tot zelfs op haar hachlijkst terrein, het terrein der dwaling.

Dit niet te durven, is het kenmerk onzer Liberalistische richting; hierin van onze Liberalisten te verschillen, het onderscheidend kenmerk der Anti-revolutionaire partij.

In de eerste uitgave van „Ons Program" wordt bij Hoofdstuk V: Geen „Etat Athée" onder Bijlage F. naar deze artikelenreeks Is dwaling strafbaar? opzettelijk verwezen.

III. De derde reeks, De Strijd tegen het Ultramontanisme, was een korte toelichting in verband met een verweerartikel door De

Sluiten