Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

JAARTAL 1879

Dienovereenkomstig onderschreven we bij ons optreden in 1871 deze drie artikelen: lo. Rustelooze bestrijding van Rome op geestelijk terrein; 2o. Eerbiediging van Rome's gelijk recht op staatkundig terrein; 3o. Samenwerking met Rome tot redding der vrije school. Oók het laatste.

Letterlijk staat het in De Heraut van 6 Januari 1871:

„Moet de Schoolwet veranderd worden, dan willen we voor dat doel saamwerken met de Katholieken enz.

Welnu, aan dat program hielden we ons.

Noch Heraut, noch Standaard weken er ooit of te nimmer een stroobreed van af.

Zoo vóór als na de Goudsche stembus hebben we, in weerwil van menige terechtwijzing, ons door geestverwanten toegediend, de uitingen van den Roomschen geest met open vizier bestreden en geijverd voor Protestantsch-Historischen toon.

Zoo vóór als na de Goudsche verkiezing hebben we, ondanks de scherpste terechtwijzing, door menig geestverwant ons toegediend, de maatregelen, door Duitschlands en Zwitserlands machthebbenden tegen de Kerk van Rome genomen, als den Staat ongeoorloofd, afgekeurd.

Eindelijk, zoo vóór als na de Goudsche verkiezing hebben we even beslist de FaAAreZ-litteratuur gebrandmerkt, als tegen onprotestantsche meêgaandheid geprotesteerd.

Zoo weinig verlegen maakte ons zelfs dit schijnbaar óverteedere punt, dat we in drie artikelenreeksen: 1. Onze verhouding tegen Rome. 2. Is dwaling strafbaar? en 3. Het Ultramontanisme, opzettelijk ons program uitwerkten.

Eindelijk verdedigt Dr. Kuyper zich tegen de valsche aanklachten der liberalistische stembusjournalistiek.

1. Ons Calvinisme, zoo 't heette, verloochend/ — terwijl we, blijkens Calvijns eigen woorden, handelden in zijn geest en nog verre bleven van wat hij veroorlooft.

2. Met Rome coalitie aangegaan I terwijl bleek, dat de allereerste voorwaarden, waaronder een verbond alleen mogelijk is, beiderzijds volstrekt ontbraken.

3. Zij het ook zonder afspraak, wederzijdsche hulp verleend! — terwijl bleek, dat het stelsel van eigen candidatuur rigoristisch door ons was volgehouden.

4. Rome's program overgenomen l — terwijl bleek, dat de Liberale pers zelve onze afwijking van Rome's program had geboekt.

Sluiten