Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

JAARTAL 1879

even kon worden aangestipt, vindt men in deze Bijlagen breeder en nauwkeuriger toegelicht.

In de latere uitgaven zijn deze Bijlagen weggelaten, en werd als nieuwe Bijlage opgenomen een overdruk van „Antirevolutionair, óók In uw huisgezin".

Over den zegelstempel, op den rug van „Ons Program" afgedrukt, voorstellende de Hollandsche maagd met het randschrift: „Onze hulpe is in den Name des Heeren" geeft de Voorrede kort en bondig bescheid.

Dr. Bronsveld schreef bij de ontvangst van het boek, in zijn Kroniek van 26 April 1879: „Vóór eenige dagen vereerde Dr. Kuyper ons een in alle opzichten kostbaar geschenk, waarvoor ik hem bij dezen openlijk dank zeg. Het is „Ons program", keurig gebonden, en uitgegeven te Amsterdam door den heer Kruyt. Het is een boekdeel, dat bijna 1300 bladzijden telt. Het is met een belangrijke voorrede, en een met zorg bewerkt register voorzien, en mag ongetwijfeld een standaardwerk heeten. Wie de inhoudsopgave doorleest, wordt reeds getroffen door den rijkdom en de verscheidenheid der onderwerpen, tot welker behandeling het program riep, welks ontstaan en moeitevolle geboorte hier allereerst wordt verhaald. Wat al treflijke opstellen worden hier bijeengebracht, over onze nationaliteit, over den staat als zedelijk organisme, over de strafbaarheid van dwaling, over centralisatie en autonomie, over den schoolstrijd (een reeks prachtige artikelen), over de publieke eerbaarheid, over de sociale quaestie en over nog zoo menig ander punt. Het geheel vormt een ontwikkeling van de „christelijke historische", of „antirevolutionaire" beginselen. Het ligt voor de hand, dat niet ieder die deze beginselen is toegedaan, in alles overeenstemt met hetgeen hier door Dr. Kuyper wordt betoogd. Toch, meen ik, hebben wij hier de fondamenten blootgelegd niet alleen, maar ook de hoofdtrekken aangewezen van het staatswezen en het volksleven, zooals wij het wenschen. Wij zijn dan ook over dit werk, in zijn geheel genomen, ten zeerste verblijd, en wenschen het gedurig te raadplegen. Misschien komt de geleerde auteur er nog wel eens toe, ons een handboek te geven, dat, ontdaan van alle toevallige polemiek, welke de uiteenzetting van het program in een dagblad vergezelde, beknopter hier en iets uitvoeriger daar, nog in meerder handen en onder meerder oogen een stelsel brengt, dat een oog heeft voor onze ware historische ontwikkeling, en daarom ook alleen

Sluiten