Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medewerking vraagt. Ook het mogen publiceeren van Uw meening is voor Christelijk Nederland van groot belang.

Onze bedoeling is, dat U niet over een bepaald geval, als de opvoering van Saul en David Uw oordeel geeft, maar we verzoeken U in een artikel, bij voorkeur niet grooter dan twee pagina's druks, aan te geven:

le. hoe U denkt over het tooneel, en over tooneellitteratuur als kunstuiting;

2e. of U schouwburgbezoek voor Christenen al of niet wenscheÜjk, toelaatbaar of verboden acht, terwijl we U hierbij uitnoodigen Uw eventueele bezwaren, 't zij ze op beginselen, 'tzij op de praktijk gegrond zijn, te argumenteeren;

3e. wat Uw meening is over wat we zouden willen samenvatten als de „voorbereiding" voor het „echte" tooneel, zooals het instudeeren van samenspraken op jongelings-en meisjesvereenigingen, het bevorderen der welsprekendheid op scholen door tooneelclubjes» het spelen van stukken door reciteer^ vereenigingen, enz.

Wilt U andere, nog niet genoemde punten ter sprake brengen, die volgens Uw meening voor een juiste beoordeeling van het tooneel naar voren gebracht moeten worden, dan geven we U daartoe gaarne de gelegenheid, terwijl U aan den anderen kant eveneens aan ons verzoek kunt voldoen door in Uw bijdrage slechts dat punt te behandelen, waarover U in verband met Uw werk en omstandigheden meent het meeste licht te moeten doen vallen.

Een gelijk verzoek werd gericht tot:

Drs. J. van Andel, Dir. Chr. H. B. S.; S. Anema, Insp. L. O.; Drs. D. M. J. P. Ch. Breebaart, Leer. Chr. Lyceum; Prof. Dr. F. J. J. Buijtendijk; H. Burger, Red. Standaard Rubr. „Kunsten en Wetensch"; Mevr. Diepenhorst-de Gaay Fortman; Drs.J. C. van der Does, Leer. Chr. H. B. S.; Dr. K. Dijk, Pred. Geref. K.; Drs. W. E. Engelkes, Leer. Chr. Lyceum; Dr. S. Eringa, Litt.; J. Eykman, Dir. A. M. V. J.; Ds. T. Ferwerda, Pred. Geref. K.; Dr. J. G. Geelkerken, Pred. Geref. K; Ernst Groenevelt.Letterk.; Prof. Dr. F. W. Grosheide; Dr. J. H. Gunning J.Hzn., Pred.Herv. K.} Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn.; Prof. Dr. Th. L. Haitjema; Dr. A. H. de Hartog, Pred. Herv. K.; Mevr. M. M. Havelaar-van Beeck Calkoen, Voorz. Ned. Christenvrouwenbond; Prof.Dr.

2

Sluiten