Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Offer. En hoe Calvijn's houding ten opzichte van het tooneel was, mag als genoegzaam bekend verondersteld worden. Dr. J. G. Geelkerken heeft in het zoo even genoemde nummer van de Overtoomsche Kerkbode nog eens een mooie samenvatting gegeven van hetgeen deskundigen over Calvijn en zijn tooneelopvattingen geschreven hebben.

Op het tooneel zelf is dan ook niets aan te merken. Ook het tooneel behoort — mits goed aangewend — tot de Gode welgevallige kunst. Groote geesten hebben dit genoegzaam bewezen. Prof. Dr. V. Hepp mag in „De Reformatie" van 22 Februari 1924 beweren, dat „er geen grooter vijand van echte kunst is dan juist het tooneel", de feiten staan er om hem te logenstraffen, of om met Prof. Dr. H. Th. Obbink te spreken: „Al schrijft Prof. Hepp ook elke week in de Reformatie dat de wereld niet draait, ze draait toch." (Bergopwaarts 3 Mei 1924}.

Nu is het vooral onder de kleine luyden voor velen geen derving van levensgenot al ondergaan zij nimmer eenige kunstontroering, al bezoeken zij nimmer een concert of schilderijententoonstelling, al laven zij zich nimmer aan de schoonheid van literair werk. Maar er zijn er ook, die andere zeden hebben. Vooral een hoogere cultuur roept het kunstgevoel wakker. Eerlijkheidshalve moeten we dit erkennen. Niemand mag dit verbieden. Jezus zeide: „Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen" (Lukas 12:27), en wilde den jongeren wel degelijk het schoone doen verstaan.

Prof. Dr. H. H. Visscher zeide op het 2de Geref. Studentencongres: „Het kan niet worden ontkend, dat de dramatische kunst onder ons Calvinistisch volk veel te laag wordt gewaardeerd. Het schouwburgbezoek wordt onvereenigbaar geacht met een godvruchtig leven. De oorzaak daarvan is tweeërlei. Eenerzijds ligt de schuld bij den schouwburg, die vaak ook niet ware kunst gaf. Anderzijds is er een ziekelijke piëtistische strooming, die lijdt aan onderschatting van het wereldleven. Dit kan leiden tot een zuur Christendom, dat naast de preek het zendingsfeest als het hoogste goed beschouwt."

Dat is scherp gezegd; maar er ligt een waarheid in. Men mag zich niet opsluiten in eigen kring. Dat leidt tot zelfoversdbntting en het Christendom wordt hierdoor belachelijk en een aanfluiting.

15

Sluiten