Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoogste inspanning kost, maar waaraan wij toch in Gods kracht hebben te voldoen in deze onvolkomen wereld. Maar wie meent in eigen leven geen synthese te kunnen vinden tusschen zijn Christendom en zijn kunst, tot hem eerst komt het ontzaggelijke woord van Christus: „Indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u." Niemand oordeele of veroordeele echter anderen naar een maatstaf, die ten slotte strikt persoonlijk is.

Bij punt 3 komt de paedagogische kwestie ter sprake: de voorbereiding voor het „echte tooneel." Ik acht deze voorbereiding minder wenschelijk, wanneer zij in handen is van onbevoegden, zooals dit vaak op jongelingsvereenigingen het geval is. Vorm en inhoud van veel tooneel-producten voor jaarvergaderingen van zulke vereenigingen gebruikt, kunnen den toets van de meest welwillende kritiek niet doorstaan. Zij stichten veel kwaad, want wekken de gedachte op, dat tooneelspel in de eerste plaats dient tot „Christelijk" of onChristelijk amusement. Veel onkunde omtrent het „echte" tooneel onder het Christelijk publiek wordt gevoed door dergelijke „samenspraken."

Beter tot zijn recht kan de voorbereiding voor het tooneel komen door opvoering van geschikte tooneelstukken door reciteervereenigingen (mits onder artistieke leiding) en door tooneelclubjes op middelbare scholen onder goede leiding van een der leeraren. Met hoeveel animo wordt er dan gewerkt, en wat kan er een mooi resultaat bereikt worden, en is er reeds op enkele scholen bereikt i Ook bier heeft de toekomst in handen, wie de jeugd heeft! Waar men liefde en zin voor het waarachtig schoone aankweekt, werkt men mede aan de verbetering van ons hedendaagsch tooneel, want een geslacht, dat ook in de tooneelkunst geleerd heeft schijn en wezen te onderscheiden, zal zich later niet vergapen aan minderwaardige producten. Met zulk een publiek zal men later, willens of onwillens, moeten rekenen.

Een opvoeding tot het genieten van goede tooneel-kunst kan daarom ook onder Christenen niet langer gemist worden. Het is een onderdeel van de opvoeding tot schoonheid en tot het genieten van waarachtige kunst, die door een Christen niet mag verwaarloosd worden ten koste van eigen persoonlijkheid, die mede door de schoonheid gevormd wordt.

W. E. Engelkes.

20

Sluiten