Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking gedurende drie weken, gaat elkeen weer naar huis. Maar hij draagt iets mee. Hu is m aanraking gekomen met vak- en ambtgenooten van andere landen. Hij heeft waarschijnlijk gemerkt, dat daaronder heden zijn vol goeden wil en toegankelijk voor den geest van samenwerking. Hij heeft de juiste zijde van anderer opvattingen beter leeren waardeeren. ^ ^

En zoo zijn het vandaag spoorwegmannen, morgen juristen, dan weer hygiënisten of belastingambtenaren.

^Daar moet iets van uitgaan, voor de mentaliteit in verschillenden

Een treffend voorbeeld las ik daarvan in een stukje, dat juist dezer dagen een Amenkaansch econoom mij toezond, en waarin hij aan zun landgenooten verslag deed van zijn indrukken over den Volkenbond. Hij was eemgen tijd geleden bij ons geweest als lid eener deskundige commissie voor een zoo droog onderwerp als dat der „dubbele belasting . Ziehier, wat hij onder meer van zijn wedervaren vertelt :

„Op een dezer conferentie's ontmoette ik eens aan de lunch een Engelschman, dien wij maar Sir Sydney Smith zullen noemen. Ik vroeg hem, hoe de zaken opschoten en hij zeide nogal gedrukt: „we schieten niet goed op. In den Italiaan zie ik niet veel. Hij hjkt mij een sluwe man. En wat den Franschman betreft, die hjkt mij alleen zijn eigen zelfzuchtige oogmerken na te jagen. Ik vrees, dat wij niet veel zullen uitrichten."

Ongeveer een week later, lunchte ik met de commissie in een aantrekkelijk restaurant aan de oevers van het meer. Toen wij daar buiten zaten, op een van die geurige voorjaarsdagen, zat ik weer naast mijn Engelschen collega. Ik zeide: „Sir Sydney maakt Lady Sydney het goed ?" — Hij antwoordde: „Heel goed; Ze denkt den volgenden keer met mij mede te komen." — Ik antwoordde verbaasd: „Hoe, den volgenden keer?" — „Ja," zeide hij, „ik was misschien wel wat haastig, den laatsten keer, in mijn oordeel. Ik heb nu mijn collega's beter leeren kennen, en heb hen leeren apprecieeren. Om U de waarheid te zeggen, ben ik zóó gesteld geworden op den Italiaan, dat ik een week bij hem aan huis ga doorbrengen; en wat den Franschman betreft hij is zoo geschikt als het maar kan. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat wij eigenlijk allemaal hetzelfde willen, hoewel wij de kwestie van een verschillend standpunt bezien. Wij gaan nu voor een maand of zes uiteen, teneinde de kwestie eens wat te laten bezinken, maar wij verwachten bij terugkomst iets blijvends in elkaar te zetten."

de^eSem611 ^ Volkcnbond teweegbrengen kan in het gebied

Deze invloed op de gevoelens, op de internationale geestesgesteldheden, moet natuurlijk veel verder gaan. =>s»icm Het is met alleen te doen om de opvattingen van enkele groepen,

15

15

Sluiten