Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron van Heekeren, Rengers, Graaf van Heijde, 4 Kamerjonkers: Graaf van Heijde tot Ootmaarsen, Baron Piek van Soelen, Heekeren tot Brantsenburg, Van den Berg, OudSchepenen Hoofd, Hartsinck, Petersen, Hop, Geelvink.

Hunne Hoogheden zaten in de Parnassijnsbank, de andere leden van den stoet op fluweelen banken aan de noord- en zuidzijde.

Zoodra zij de Synagoge binnentraden, is de Heilige Arke geopend en zijn de voorzangers en hun zangers begonnen de welkomstgroet te zingen, die gedrukt is in een speciaal daarvoor uitgegeven boekje, waarvan men 2 had laten drukken op wit satijn in banden zeer kunstig met de wapens van Hunne Hoogheden versierd, welke door den Parnassijn Marcus Philip Gomperts aan Hunne Koninklijke Hoogheden zijn overgegeven, een 50 stuks dito in rood satijn gebonden voor de leden van het gezelschap, alles met Hollandsche vertaling en 500 stuks zonder vertaling voor de gemeenteleden. Daarna trad de Opperrabbijn voor de Parnassijnsbank waarin Hunne Hoogheden zaten en heeft hen gezegend als volgt:

ujhk 'rj/a ;n ukxbi laio mooi maan pbn wjc n "pa rran ha xaS onaaai o^ai unvm nxwn vra rmi trv:n Darmen Da^nianx -wa -non o^Sano urax'ia tvh run itmpn vóvn m««-t3 na'ja u*in run awn Sa oambn Danbru np'i pro nrmn unmb uk rana oa-iiKa d»3313mmTll nrpjn ipix rvui Knwn uji-ik diSc hk rujr vpbx

en als Hunne Hoogheden vroegen wat dit beteekende, is Hun door Marcus Philip Gomperts de vertaling ervan in het Hollandsch ter hand gesteld, welke luidde:

Doorlugtige Koninglijke Hoogheden zijt welkom, geseegende des Heeren die U lieden van sijne Eere en van sijne goede hoedanigheeden deelgenoote gemaakt heeft, en wij soveel genade in uwen oogen hebbe mogen meriteeren van U Doorlugtige Koninglijke hoogheeden, verselt van soveele Edele en groot Agtbaare Heeren te mogen sien in ons Beede Huis Waarinne wij dagelijks en steets voor U lang leeven, verheffinge en vreede bidden, nu U aangesigt schijnt ons toe als de Heldere glanse der Sonne, Maan en Sterren, en door U licht is ons Jooden, licht, blijdschap, vreugde en Eere toegebragt, God sal uit den Hemel (Sijiï geheiligde woning) U Doorlugtige en Koninglijke Hoogheeden en alle deeze heeren, welstand, voorspoed, zeegen en leeven aanseggen tot in Eeuwigheid, Amen.

De Voorzanger en de zangers verrichten toen het gelegenheidslied, het gebed voor het vorstelijk Huis gelijk in het boekje

6

Sluiten