Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds een groep gemeenteleden afgescheiden en onder den naam Adath Jesurun (gemeente Jesurun's) een nieuwe gemeente gevormd. Scherper werden de verhoudingen na de eerste staatsgreep van Daendels op 22 Januari 1798 met de daarop gevolgde remotie van de hoogere en lagere staatscolleges en de afzetting ook van de regeering der stad Amsterdam.

Parnassim 7) werden, evenals een politiek staatslichaam, den 16 Maart 1798, op, — zooals zij het uitdrukken in een „Korte schets van de gebeurtenissen voorgevallen in de Hoogduitsche Joodsche gemeente te Amsterdam" in dato 12 Mei 1807 ter hand gesteld aan den Heer Staatsraad Mr. Jan Wolters van de Poll, — „een zeer flettrisante wijze" van hun posten ontzet door een van het gouvernement afgezonden Commissie bestaan hebbende uit de leden J. R. Pietersse, D. Pompeira en J. Romswinckel, die den vorigen dag het stadsbestuur hadden afgezet en nu de fungeerende en de oude Parnassim hadden gelast zich in de Groote Kerk te sisteeren, hun aldaar onder gewapende bedreigingen ten aanzien van een talloos grauw allerlei ongerijmde verwijtingen naar het hoofd slingerden en ten slotte hen van hun posten ontzet verklaarden.

Parnassim werden toen vervangen door zoogenaamde directeuren. In den korten tijd dat deze het beheer voerden, was de gemeente zienderoog achteruit geraakt. De tweede staatsgreep van Daendels op 12 Juni 1798 had tot gevolg, dat de oude Parnassim op 27 Juni d.a.v., mede door een Commissie van wegens het gouvernement benoemd, bestaande uit de Heeren J. W. van Hasselt, A. Reessen, onderscheidelijk President en vice-President van de mumcipaliteit en A. Musquetier, Maire dezer stad wederom in hun posten hersteld zijn, om provisioneel daarin te fungeeren, totdat door het gouvernement deswege nader zou zijn gedisponeerd.

Provisioneel fungeerende Parnassim bleven hun functie waarnemen tot 4 Januari 1809, toen volgens decreet van 17 December 1808 de daarbij benoemde Parnassim der Hollandsch Hoogduitsche Israëlietische gemeente, zooals de gemeente toen genoemd is geworden, en de leden van het Armbestuur der gemeente door den nieuwen Burgemeester mr. Jan Wolters van de Poll werden geïnstalleerd. Parnassim hadden inmiddels veel van hun dictatoriale macht ingeboet. Zij zouden den druk der tijden echter nog erger moeten voelen. Onder het rechtstreeksch Fransch bewind werden zij geplaatst onder het op

7) Parnassim is de titulatuur gebezigd in de sedert 4 Januari 1809 in het Hollandsch gestelde protocollen.

8

Sluiten