Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De langs beide wegen verkregen uitkomsten zijn dan ook van de grootste beteekenis, als kostbare geschenken van de wetenschap aan hen, die zich meer op de praktische beoefening onzer kunst toeleggen.

Toch is er, tusschen wetenschap en praktijk, nog een schakel wenschelijk, eene studie, die, haar steunpunt vindende in de ontdekkingen der wetenschap, tevens de meer intuïtieve, visionaire en beeldende vermogens van den kunstenaar aanwendt, om tot in de artistieke verborgenheden van het kunstwerk door te dringen, zijn innerlijk leven te openbaren. Want bij de lectuur van een drama gevoelen wij, hoezeer er in en achter den tekst dingen verscholen liggen, die ons lokken en boeien, maar die telkens weder aan onze waarneming dreigen te ontglippen en die wij toch meester moeten worden, zullen wij er in slagen, uit het over de bladzijden uitgespreide complex van den tekst het drama in zijn eigenlijk wezen, als een zelfstandig, in zich-zelf volledig organisme te zien oprijzen. Er is in de litteratuur wel geen genus, waarin het ongedefinieerde, het verzwegene en schijnbaarafwezige zoo belangrijk is en zoo hooge eischen stelt aan ons indringings- en verbeeldingsvermogen, als het drama en zoo zal onze derde studie-methode juist gericht moeten worden op het naspeuren en ons-bewust-maken van dat onuitgesprokene, voortvluchtige, van die om en door den tekst zwevende geheimzinnigheid, welke er het levensprincipe van is.

Dit is de studie der Dramaturgie, welke zich ten doel stelt, langs inductieven en analytischen weg door te dringen in het proces, dat zich in den geest van den Dramaturg heeft afgespeeld, toen hij zijn kunstwerk concipieerde en realiseerde, van welk proces het vaststellen en neerschrijven van den tekst toch eerst het laatste stadium vormt. Op deze studie zullen mijne lessen voornamelijk gericht zijn.

De belangstelling voor deze materie is in de laatste jaren ontegenzeggelijk grooter en intensiever geworden.

6

Sluiten