Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik dank U voor Uwe vriendelijke belangstelling. Wellicht is er onder mijne kunstvrienden een enkele, die zoozeer man-van-de-praktijk is, dat hij eenigszins sceptisch staat tegenover hetgeen ik, al doceerende, in het belang onzer kunst tracht te doen en die mij, om mijn lust tot les geven, naar goede tooneelspelers-gewoonte met een citaat uit den Gysbreght van Aemstel, zou willen vragen: „Wat razernij is dit ? Wat onverzetbre zinnen V' — Hèm zou ik willen antwoorden met een kleine variatie op Cicero, den theoreticus, die toch ook zoo volkomen man van de praktijk was (Orator, 41):

„Als het slecht is, eene kunst te beoefenen, laat dan die kunst geheel verbannen worden uit den staat; doch als zij niet alleen diegenen siert, bij wie zij huist, maar ook de geheele samenleving steunt, waarom zou het dan smadelijk zijn te heren, wat eervol is te weten, of waarom zou het niet roemrijk zijn te onderwijzen, hetgeen zoo schoon is te kunnen t"

26

Sluiten