Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke gelegenheid wordt aangegrepen — in Kamer, Staten of gemeenteraad — om iets van de beginselen der socialisatie in de te nemen maatregelen neer te leggen. En onderwijl hebben partij en vakbeweging rustig voortgéwerkt aan de verdere uitwerking van het groote, maatschappelijke reorganisatie-plan: de socialisatie; de i commissie_yoor Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap heeft met |haar werk aangewezen de wijze, waarop de bedrijfs- en beheersvormen Wan het nog niet voor socialisatie rijpe particuliere bedrijf dienen te (veranderen om het rijp te maken voor de socialisatie.

De mist, waarin het socialisatie-scheepje zou varen, is tot de allergrootste verwondering van onze tegenstanders voor hun oogen opgetrokken en als belangstellende toeschouwers zien zij tot hun verbazing, dat er druk is voortgéwerkt op het terrein, dat het Socialisatierapport nog ter verdere bewerking overliet, op hetzelfde oogenblik, dat het R.-K. Bedrijfsradenstelsel, in koortshitte van revolutievrees uitgedacht, reeds stuk is geslagen onder de felheid, waarmede de ontwerpers ervan elkander bestrijden.

De kracht, waarmede de belangentegenstellingen binnen den kring, waarin de R.-K. werkgevers en werknemers te zamen zijn gebracht, tegen elkander botsen, heeft het gebouw der R.-K. Bedrijfsraden in elkaar doen storten en het geloof in een duurzame verzoening tusschen kapitaal en arbeid vernietigd. Terwijl het R.-K. Paaschmanifest van 1919, waarin de blijde boodschap van klassesolidariteit werd gebracht, door zijn makers al aan flarden is gescheurd, brengt de S. D. A. P. en het N. V. V. weer een nieuw rapport uit, dat aanvult en voort-" bouwt op het Socialisatie-rapport en waarin de arbeidersklasse den weg wordt gewezen, dien zij heeft te gaan om in den kortst mogelijken tijd het kapitalisme overbodig en het socialisme mogelijk te maken.

Het rapport bestaat uit 4 hoofdstukken: in hoofdstuk I wordt een korte inleiding gegeven tot de behandelde onderwerpen; in hoofdstuk II wordt „Medezeggenschap der loontrekkenden in de onderneming" behandeld; daarop volgt in hoofdstuk III een schets van

9

Sluiten