Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, waar deze reeds een afzonderlijke regeling bij de bestaande wetgeving bezit.

De ondernemingsraad zal samengesteld zijn uit 5 personen, indien het aantal werknemers der onderneming 20 tot 100 bedraagt, terwijl dit aantal ten hoogste tot 35 kan oploopen in evenredigheid met de grootte der onderneming. De verkiezing van de leden van den ondernemingsraad zal geschieden volgens een stelsel van evenredigheid, uit lijsten, door de vakvereenigingen opgemaakt, waarvoor een minimum aantal leden, in de onderneming werkzaam, vereischt is. Langs dezen weg is gedacht een band te leggen tusschen de vakvereenigingen en de ondernemingsraden. Dit is één van de belangrijkste problemen bij deze raden. Immers, het gevaar is niet denkbeeldig, dat bij té groote scheiding tusschen deze twee lichamen een vervreemding ontstaat, die allernoodlottigste gevolgen met zich zou kunnen sleepen. Mogen eenerzijds de ondernemingsraden naar hun vorm al den schijn tegen zich hebben van te zijn „kernen", zooals deze door de Nederlandsche arbeidersbeweging zoo fel zijn bestreden, anderzijds maant ons het land, waar de wieg van de Ondernemingsraden heeft gestaan, en het tijdperk, waarin zij zijn ingesteld, — vooral voor óns land — om niet te komen tot: „de fabrieken aan de arbeiders" met de daarbij passende leuze: „weg met de vakvereeniging", zooals dit den syndicalistischanarchistischen elementen feitelijk altijd voor den geest zweeft. Naar een stevig contact met de vakvereenigingen is daarom gestreefd, terwijl in de ondernemingen, waar het personeel geen deel uitmaakt van eenigen vakbond en het dus niet in staat is langs den voorgeschreven weg candidaten te stellen, geen ondernemingsraden zullen worden ingesteld.

Eén van de steeds wederkeerende moeilijkheden in de ■ arbeidersbeweging treedt ook weer bij de vorming der Ondernemingsraden naar voren, n.1. de wijze, waarop de hoofdarbeiders, het z.g.n. hoogere technisch- en het administratief personeel, in den Ondernemingsraad hunne Vertegenwoordiging zullen vinden.

Sluiten