Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorloopig zal, voor zooveel den ondernemingsraad zelf betreft, met het geven van advies volstaan moeten worden. Slechts zal, door wettelijk voorschrift, in den Raad van Commissarissen van een Naamlooze Vennootschap een tweetal vertegenwoordigers van het personeel moeten worden opgenomen, waardoor aan de besten der vertegenwoordigers in den ondernemingsraad gelegenheid worden gegeven in de opperste bedrijfsleiding zitting te nemen. Zij zullen daar, met dezelfde bevoegdheden toegerust als elk ander lid van den Raad van Commissarissen, zitting nemen, zoodat in dit geval aan de vertegenwoording van het personeel beslissingsrecht inzake bedrijfsvoering mede in handen zal worden gegeven.

Dit recht, dat in de Centrale landen bij afzonderlijke wetten is geregeld, zal uiteraard voorloopig nog slechts betrekking hebben op enkele personen.

. Hoofdzaak blijft hier eerst de bevoegdheid te regelen van den ondernemingsraad omtrent medezeggenschap inzake de bedrijfsleiding.

Deze bevoegdheid is, opzettelijk eenigszins vaag, op pagina 20 van het rapport als volgt omschreven:

1. ,,Het geven van advies aan den ondernemer betreffende technische en andere aangelegenheden, de leiding der onderneming betreffende;

2. Het bijstaan van den ondernemer bij het bevorderen van den bloei der onderneming;

3. Het recht één of twee vertegenwoordigers aan te wijzen in den Raad van Commissarissen van een Naamlooze Vennootschap, of in een soortgelijk college bij dezen of een anderen ondernemingsvorm."

De bevoegdheden van den ondernemingsraad zijn hiermede wel aangegeven.

Nog een ander orgaan wordt in het leven geroepen, t.w. de ondernemingsvergadering. De genooten van een onderneming kunnen in vergadering bijeen worden geroepen, indien tenminste J gedeelte

18

Sluiten